Habitat- en vegetatiekaarten

Project - Van vegetatie- naar habitattypenkaart

Tablet Veld Lang

Habitattypenkaarten geven inzicht in de realisatie van instandhoudingsdoelen en zijn de grondslag voor de beoordeling van effecten van nieuwe ontwikkelingen op Natura 2000-doelen. Dat vraagt om betrouwbare vegetatiekundige informatie, met voldoende detail, die accuraat vertaald wordt naar habitattypen. Vegetatiekarteringen vormen de basis: in dat stadium zorgen we al voor een goede aansluiting op de habitattypen. We zijn ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het ‘Methodiekdocument kartering Natura 2000-habitattypen’ en de updates daarvan. Het maken van habitattypenkaarten is een samenspel van vegetatiekundige en landschapsecologische kennis, toepassing van de ‘spelregels’ van de habitattypen en gisexpertise. Ons bureau maakt habitattypenkaarten voor allerlei typen gebieden, van moeras tot duin, en controleert ook kaarten van derden.

Publicaties

Resultaten Van Vermoerassing. Inventarisatie En Analyse Vermoeraste Gebieden

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Flora En Vegetatie

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport flora en vegetatie

Bekijk PDF online (1,40 MB)
L’impact D’un Faible Débit Du Fleuve Sur L’inondation, La Végétation Et L’utilisation Des Terres Dans Le Delta Intérieur Du Niger

L’impact d’un faible débit du fleuve sur l’inondation, la végétation et l’utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online (5,31 MB)

Gerelateerde projecten

In opdracht van de provincie Overijssel heeft A&W in 2020 een SNL-kartering van tien particuliere landgoederen in Overijssel uitgevoerd. Vanwege de omvang van het te karteren gebied en de brede..

Provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn van plan om in Polder IJdoorn, nabij Amsterdam, de ruimtelijke kwaliteit en ecologie te verbeteren. Het gaat hierbij om het behoud en versterken van..

De Mieden bestaat uit venige en deels kleiige laagten tussen hoger gelegen zandgronden. A&W heeft hier in 2016 een vegetatiekartering uitgevoerd. Vanwege de lage ligging kan er vanuit de direct..

Langjarige monitoring van de vegetatie levert een schat aan informatie over ontwikkelingen in relatie tot inrichting, beheer en klimaatverandering. Zo volgen we het Fochteloërveen en het Lauwersme..

Vegetatiekarteringen worden onder meer gebruikt in het kader van SNL, als basis voor leefgebieden- en habitattypenkaarten van Natura 2000-gebieden en voor de evaluatie van beheer en inrichting. Met..

Tussen 2011 en 2015 zijn in het kader van het project Duinherstel Ameland 2010 – 2020 plagwerkzaamheden uitgevoerd om de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit van de grijze duinen te bevorderen...

Fotograaf:
Fotograaf: