Monitoring van biodiversiteit

Project - Beschermde natuurwaarden Meerstad in beeld

Meerstad

Meerstad is een nieuw stadsdeel ten oosten van de stad Groningen. Rond het nieuw gegraven Woldmeer zijn al enkele wijken gerealiseerd op voormalige landbouwgronden. De komende jaren wordt de woonkern nog flink groter. Dat betekent dat het landschap drastisch verandert, wat ook consequenties heeft voor de planten en dieren die er leven. In opdracht van Bureau Meerstad maakt A&W een actueel overzicht van beschermde natuurwaarden in de nog te ontwikkelen gebieden. Eerder dit jaar waren we al druk met onderzoek naar onder andere heikikkers, poelkikkers, broedvogels, zoogdieren (o.a. vleermuizen) en grote modderkruiper. Voor het najaar staan muizen en wintervogels op de agenda. 

We kijken niet zomaar overal. Op basis van vooronderzoek is ingeschat waar beschermde soorten mogelijk voorkomen: die locaties worden nader onderzocht. Voor vleermuizen bijvoorbeeld zoeken we in het vroege voorjaar in bomen naar holtes die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats. Met een speciale boomcamera worden die holtes beoordeeld. In de kraam- en paarperiode bezoeken we de mogelijke verblijfplaatsen opnieuw meerdere keren. Batrecorder, warmtebeeldcamera en ‘ervaren ogen’ worden ingezet om zwermende en uitvliegende vleermuizen in beeld te brengen, en daarmee ook hun verblijfplaatsen. Daarnaast controleren we potentiële vliegroutes en foerageergebieden op gebruik door de verschillende soorten.

Maar er worden meer methoden ingezet om erachter te komen of er beschermde soorten leven. Zo gebruiken we lifetraps om muizen te vangen (en daarna weer vrij te kunnen laten) en cameravallen om das en steenmarter voor de lens te krijgen. Ook laten we watermonsters testen op eDNA om de aanwezigheid van de grote modderkruiper vast te stellen. Aan de hand van de zo verzamelde gegevens kan bij bouw en inrichting goed rekening gehouden worden met beschermde natuur. 

Gerelateerde projecten

Begin 2021 zijn waterbuffels geïntroduceerd in Waterlandtak-West, onderdeel van de Diemerscheg bij Amsterdam, om de natuur te versterken. Dit moerasgebied is belangrijk voor soorten als otter, rin..

In 2020 voerde A&W een florakartering uit op Terschelling in opdracht van Staatsbosbeheer. Daarbij is bijna 4.400 ha aan duinen, duinheiden, duinvalleien, strandvlakten, bossen, moeras en een g..

In opdracht van de provincie Overijssel heeft A&W in 2020 een SNL-kartering van tien particuliere landgoederen in Overijssel uitgevoerd. Vanwege de omvang van het te karteren gebied en de brede..

Windpark Fryslân BV ontwikkelt in het noordelijke deel van het IJsselmeer een windpark bestaande uit 89 windturbines. Onderdeel van het windpark is een natuurvoorziening in het IJsselmeer, nabij K..

Provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn van plan om in Polder IJdoorn, nabij Amsterdam, de ruimtelijke kwaliteit en ecologie te verbeteren. Het gaat hierbij om het behoud en versterken van..

In 2019 zijn onder het spoor door het Naardermeer een aantal faunapassages aangelegd om deelgebieden onderling te verbinden. Natuurmonumenten, Prorail en de provincie Noord-Holland willen weten of..

Het Reevediep is de 'bypass' langs Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij de aanleg ervan is een deel van de oude oever, met leefgebied voor moerasvogels, afgegraven. Om die reden is in ee..

De Noordelijke Friese Wouden is een kleinschalig coulisselandschap met houtsingels en houtwallen rond graslandpercelen. Naar Nederlandse maatstaven is het uniek door zijn omvang van 25.000 ha. Dit..

In 2013 is gestart met de aanleg van De Centrale As in Noordoost-Fryslân. Deze autoweg doorkruist kleinschalig coulisselandschap, wat een goede landschappelijke inpassing vraagt. Daarom zijn veel..

De Mieden bestaat uit venige en deels kleiige laagten tussen hoger gelegen zandgronden. A&W heeft hier in 2016 een vegetatiekartering uitgevoerd. Vanwege de lage ligging kan er vanuit de direct..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..

Bij onderhoud, ontwikkeling en inrichting moet rekening gehouden worden met beschermde soorten. Een soortmanagementplan kan de juridische procedures vereenvoudigen, dienen als onderbouwing voor een..

Bermen en spoorbermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Voor beheerders is het van belang om te weten welke beschermde soorten in de (spoor)bermen aanwezig zijn, om daar bij werkzaamheden rek..

Langjarige monitoring van de vegetatie levert een schat aan informatie over ontwikkelingen in relatie tot inrichting, beheer en klimaatverandering. Zo volgen we het Fochteloërveen en het Lauwersme..

Vegetatiekarteringen worden onder meer gebruikt in het kader van SNL, als basis voor leefgebieden- en habitattypenkaarten van Natura 2000-gebieden en voor de evaluatie van beheer en inrichting. Met..

Bomen en bos zijn schaars in de West-Afrikaanse Sahel zone. Door grote droogten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn veel grote bomen doodgegaan en tegenwoordig is de begrazing met sc..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Tussen 2011 en 2015 zijn in het kader van het project Duinherstel Ameland 2010 – 2020 plagwerkzaamheden uitgevoerd om de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit van de grijze duinen te bevorderen...

Fotograaf:
Fotograaf: