Monitoring van biodiversiteit

Project - Kleine marterachtigen in Friesland

RCNX0277 Bijgesneden

De provincie Fryslân laat de staat van instandhouding monitoren van drie inheemse soorten marterachtigen: Bunzing, Hermelijn en Wezel. Dit onderzoek is gestart in 2021 en loopt door tot 2025. A&W neemt de monitoring in de jaren 2022-2024 voor haar rekening.  

Waarom dit onderzoek

Alle drie soorten zijn beschermd via de Omgevingswet. Tot voor kort stonden ze op de zogenaamde ‘vrijstellingslijst’. Dat houdt in, dat er geen specifieke maatregelen nodig zijn in geval deze soorten worden verstoord of gedood bij bijvoorbeeld inrichtingswerkzaamheden. Alle drie zijn vanaf 1 januari 2024 echter van de provinciale vrijstellingslijst gehaald omdat de populaties in aantallen lijken af te nemen. Die afname geldt overigens niet alleen voor Fryslân, maar ook voor de rest van Nederland en de meeste andere Europese landen. Reden genoeg om een beter beeld te krijgen van de aanwezigheid en de populatietrends van het drietal. Behalve naar de verspreiding over de provincie kijken we ook naar het voorkomen in de verschillende landschapstypen. Denk daarbij aan het veengebied, het open agrarisch gebied, het coulisselandschap of bos.

Vijf jaar onderzoek

De monitoring vindt in totaal vijf jaar lang plaats en steeds op dezelfde, gestandaardiseerde manier. Dat gebeurt met behulp van een groot aantal wildcamera’s. Verspreid over de provincie zijn in 50 kilometerhokken in totaal  166 camera’s geplaatst voor de duur van jaarlijks 1 à 1,5 maand, steeds in het najaar. Dit levert veel informatie op over deze kleine roofdiertjes, die er een nogal verborgen leefwijze op nahouden.

Geschikte periode en locaties

Het najaar is de meest geschikt periode om te monitoren, omdat de aantallen dan het hoogste zijn. Dit omdat de meeste jonge dieren van datzelfde seizoen nog in leven zijn, alsook de oudere dieren die de komende koude periode misschien niet overleven. De locaties van de camera’s worden gekozen op basis van de ecologie van de betreffende soort. Flessenhalzen in het landschap – natuurlijk ontstaan of door mensen gecreëerd –  zoals dammetjes of omgevallen bomen over water en structuurovergangen waarlangs de soorten graag jagen, zijn voorbeelden van goede plekken.

Brede samenwerking

Voor dit onderzoek werkt A&W dankbaar samen met de terreinbeherende organisaties It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, en met de collectieven Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Agrarisch Collectief Waadrâne, Gebiedscoöperatie It Lege Midden, Agrarische Natuur Coöperatie Westergo, ELAN Zuidoost-Friesland en de Coöperatieve vereniging Súdwestkust.

Publicaties

Doorlichting Arkemheen

Doorlichting en verbetermaatregelen weidevogelgebied Arkemheen

Bekijk PDF online (5,61 MB)
Vleermuizen In Amsterdam

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

Bekijk PDF online (559,65 KB)

Gerelateerde projecten

Begin 2021 zijn waterbuffels geïntroduceerd in Waterlandtak-West, onderdeel van de Diemerscheg bij Amsterdam, om de natuur te versterken. Dit moerasgebied is belangrijk voor soorten als otter, rin..

Meerstad is een nieuw stadsdeel ten oosten van de stad Groningen. Rond het nieuw gegraven Woldmeer zijn al enkele wijken gerealiseerd op voormalige landbouwgronden. De komende jaren wordt de woonke..

In 2020 voerde A&W een florakartering uit op Terschelling in opdracht van Staatsbosbeheer. Daarbij is bijna 4.400 ha aan duinen, duinheiden, duinvalleien, strandvlakten, bossen, moeras en een g..

In opdracht van de provincie Overijssel heeft A&W in 2020 een SNL-kartering van tien particuliere landgoederen in Overijssel uitgevoerd. Vanwege de omvang van het te karteren gebied en de brede..

Windpark Fryslân BV ontwikkelt in het noordelijke deel van het IJsselmeer een windpark bestaande uit 89 windturbines. Onderdeel van het windpark is een natuurvoorziening in het IJsselmeer, nabij K..

Provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn van plan om in Polder IJdoorn, nabij Amsterdam, de ruimtelijke kwaliteit en ecologie te verbeteren. Het gaat hierbij om het behoud en versterken van..

In 2019 zijn onder het spoor door het Naardermeer een aantal faunapassages aangelegd om deelgebieden onderling te verbinden. Natuurmonumenten, Prorail en de provincie Noord-Holland willen weten of..

Het Reevediep is de 'bypass' langs Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij de aanleg ervan is een deel van de oude oever, met leefgebied voor moerasvogels, afgegraven. Om die reden is in ee..

De Noordelijke Friese Wouden is een kleinschalig coulisselandschap met houtsingels en houtwallen rond graslandpercelen. Naar Nederlandse maatstaven is het uniek door zijn omvang van 25.000 ha. Dit..

In 2013 is gestart met de aanleg van De Centrale As in Noordoost-Fryslân. Deze autoweg doorkruist kleinschalig coulisselandschap, wat een goede landschappelijke inpassing vraagt. Daarom zijn veel..

De Mieden bestaat uit venige en deels kleiige laagten tussen hoger gelegen zandgronden. A&W heeft hier in 2016 een vegetatiekartering uitgevoerd. Vanwege de lage ligging kan er vanuit de direct..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..

Bij onderhoud, ontwikkeling en inrichting moet rekening gehouden worden met beschermde soorten. Een soortmanagementplan kan de juridische procedures vereenvoudigen, dienen als onderbouwing voor een..

Bermen en spoorbermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Voor beheerders is het van belang om te weten welke beschermde soorten in de (spoor)bermen aanwezig zijn, om daar bij werkzaamheden rek..

Langjarige monitoring van de vegetatie levert een schat aan informatie over ontwikkelingen in relatie tot inrichting, beheer en klimaatverandering. Zo volgen we het Fochteloërveen en het Lauwersme..

Vegetatiekarteringen worden onder meer gebruikt in het kader van SNL, als basis voor leefgebieden- en habitattypenkaarten van Natura 2000-gebieden en voor de evaluatie van beheer en inrichting. Met..

Bomen en bos zijn schaars in de West-Afrikaanse Sahel zone. Door grote droogten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn veel grote bomen doodgegaan en tegenwoordig is de begrazing met sc..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Tussen 2011 en 2015 zijn in het kader van het project Duinherstel Ameland 2010 – 2020 plagwerkzaamheden uitgevoerd om de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit van de grijze duinen te bevorderen...

Fotograaf:
Fotograaf: