Toekomstbestendig waterbeheer GIS-analyses

Op zoek naar reductie van CO2-uitstoot in Groningen

Banner Type Veenbodem Grn

Forse vermindering van de CO2-emissie: een actuele opgave en hard nodig om de effecten van klimaatverandering te beperken. Veengronden en veenweiden zijn daarbij nadrukkelijk in beeld. Overheden werken daarom samen in het NOBV (Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden), waarin verschillende opties worden verkend. In de provincie Groningen is gestart met invulling van deze opgave, in het kader van de eerste fase van de Regionale Veenweidestrategie. Doel is het in beeld brengen van het Groningse veenweidegebied én van de mogelijk te behalen emissiereductie. Dat vraagt om een ruimtelijke analyse, en die wordt uitgevoerd door A&W. We doen dat in opdracht van Weusthuis en Partners, die het proces trekt en voorzit.

In de GIS-analyse worden binnen het Groningse veenweidegebied landschappelijke eenheden – ‘schillen’ – onderscheiden, op basis van veentype, bodemsamenstelling en landgebruik. Per schil kwantificeren we onder meer de arealen en volumes veen boven de gemiddelde laagste grondwaterstand. Daarvoor nemen we de situatie in 2016 als referentiejaar. Op basis hiervan kan voor verschillende toekomstige scenario’s de reductie van de CO2-emissie worden ingeschat.

Fotograaf:
Fotograaf: