Geo-analyse Remote sensing

Monitoring met satellieten: oud gras- en greppelland in beeld

grondbewerking 1985-2020 - analyse A&W

Oude graslandpercelen die extensief worden gebruikt zijn mogelijk aanwijzers van een hoge biodiversiteit en een gezonde bodem. Ook oude greppelstructuren zijn waardevol. Maar hoe krijg je van een groot gebied zicht op de aanwezigheid daarvan? Dan kan met behulp van satellietbeelden. A&W bracht met de inzet van die techniek over een groot deel van Friesland informatie in kaart over de graslandleeftijd en de intensiteit van het landgebruik. Vervolgens is de betrouwbaarheid van die gegevens in het veld gecontroleerd.

Specifiek voor de Erfgoeddeal namen we de graslanden in het veenweidegebied Aldeboarn – De Deelen en het kleiweidegebied van voormalig Littenseradiel nader onder de loep. Uit de analyses ontstaat het beeld, dat de kwaliteiten van oud grasland vaak overvleugeld worden door de intensiteit van het landgebruik in de vorm van een hoge mestgift (drijfmest en kunstmest) en intensief gebruik (vroeg in het voorjaar maaien). Andersom neemt de kwaliteit van grasland met een extensief gebruik met de jaren toe. Dat komt doordat het bodemecosysteem tot rust komt en vegetatie en bodemfauna zich kunnen ontwikkelen. De kracht van deze exercitie zit vooral in 1) het ruimtelijk overzicht van grasland met kwaliteit en 2) de combinatie van kaartbeelden, die behulpzaam is bij het stellen van prioriteiten voor bescherming en beheer. Voor meer informatie zie het rapport ‘Oud gras- en greppelland in beeld‘.

Fotograaf:
Fotograaf: