Natura 2000 en Passende beoordeling

Natuur en recreatiedruk op de Veluwe

20220405 141043

De Veluwe is een Natura 2000-gebied met te beschermen natuurwaarden én heeft belangrijke recreatieve functies. Omdat het aantal recreanten de laatste jaren sterk toeneemt, neemt ook de verstoring van die natuurwaarden toe. Vooral broedvogels zoals Zwarte specht en Wespendief hebben daar last van. Maar dat kan ook gelden voor betredingsgevoelige vegetaties of soorten die daarvan afhankelijk zijn, zoals Hazelworm of speciale korstmossoorten. Om te komen tot een betere balans tussen natuur en recreatie heeft de provincie Gelderland een concept-recreatiezoneringsplan voor het gebied opgesteld. Dat plan bestaat uit een kaart met de zonering van recreatief gebruik en een groot aantal maatregelen. Die maatregelen betreffen bijvoorbeeld verwijdering of aanpassing van routes, het verplaatsen van recreatieve voorzieningen of het realiseren van nieuwe voorzieningen. 

Een groot deel van de maatregelen zal bijdragen aan verbetering van de omstandigheden voor de Natura 2000-natuurwaarden. Maar voor een beperkt aantal lag dat mogelijk anders. Van die maatregelen heeft A&W, in opdracht van de provincie Gelderland, eerst een Voortoets uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Onderzocht is of ze kunnen leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Voor enkele maatregelen was dat niet uit te sluiten. Daarvoor is vervolgens een nadere toetsing op het niveau van een Passende beoordeling gedaan. Daarbij is gekeken naar effecten op Natura 2000-broedvogelsoorten, habitattypen en typische soorten daarvan. 

Fotograaf:
Fotograaf: