Toekomstbestendig waterbeheer

Nationale Kennisexpeditie Bodemdaling – Gouda 28 juni

Lisdodde

Afgelopen vrijdag vond in het Huis van de Stad in Gouda wederom een nationale Kennisexpeditie Bodemdaling plaats. De dag werd georganiseerd vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Binnen dit Kennisprogramma wordt de kennis uit de verschillende Nederlandse projecten en initiatieven rondom klimaat, water en bodemdaling gebundeld. Doel daarvan is om bij te dragen aan de ontwikkeling van handelingsperspectieven voor overheden en stakeholders. Op het symposium zijn nieuwe inzichten gedeeld. Ook zijn de resultaten van lopende projecten gepresenteerd, onder andere over de mogelijkheden van natte teelten in het veenweidegebied.

A&W was ook vertegenwoordigd in het programma. Ivan Mettrop verzorgde namens Better Wetter een presentatie over het project Better Wetter en in het bijzonder over de pilotexperimenten met natte teelten in Fryslân. Er was veel belangstelling voor met name de natte teelt en toepassingsmogelijkheden van lisdodde, een alternatieve teelt om de sterke veenafbraak en bodemdaling in het Friese veenweidegebied een halt te kunnen bieden.

Fotograaf:
Fotograaf: