Toekomstbestendig waterbeheer

Factsheet Natte Teelten

20180606 141557

Ontwatering van veenbodems leidt tot veenafbraak. Dit heeft grote gevolgen voor het veenweidegebied, zoals bodemdaling. Ook treden uitstoot van broeikasgassen en eutrofiëring van het oppervlaktewater op en ontstaan problemen met waterbeheer. Hierdoor gaat ook de biodiversiteit achteruit. Natte teelt op veen (ook wel paludicultuur genoemd) is landgebruik onder natte omstandigheden. De grondwaterstand staat daarbij boven of rond maaiveld. De negatieve ontwikkelingen kunnen daarmee aanzienlijk worden afgeremd. Meer duidelijkheid is nodig over de positieve effecten van natte teelten op vooral de remming van bodemdaling. Daartoe is vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling de deelexpeditie Natte Teelten in het leven geroepen. A&W maakt daar deel van uit.

A&W is met het programma Better Wetter al een aantal jaren bezig met experimenten met natte teelten. Met name lisdodde lijkt een kansrijk gewas te zijn voor teelt onder natte omstandigheden. Via de deelexpeditie is kennis uit de pilots rondom natte teelten van A&W, en andere projecten in Nederland, opgenomen in een factsheet. Deze factsheet voorziet in een overzicht van actuele informatie uit verschillende pilotstudies, en geeft ook aanbevelingen voor vervolgstappen.

Fotograaf:
Fotograaf: