Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online
Populatiebeheer en genetica 13 december 2018

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

Bekijk PDF online

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

Bekijk PDF online

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

Bekijk PDF online

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

Bekijk PDF online

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Bekijk PDF online
Home / Populatiebeheer en genetica 27 november 2017

Statistical estimation of muskrat abundance

Bekijk PDF online

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online

Broedvogels van de Alde Feanen en omgeving in 2016

Bekijk PDF online

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online

Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016

Bekijk PDF online

Beheer van Muskusratten in Nederland. Effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef . Dl II. Achtergrondstudies

Bekijk PDF online

Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf jaar monitoring

Bekijk PDF online

Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

Bekijk PDF online

Terugkerende muizenplagen in Nederland. Inventarisatie, sturende factoren en beheersing

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 12 oktober 2015

Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer. Aanbevelingen van de denktank Stimulering agrarisch weidevogelbeheer

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 28 september 2015

Legselbeheer 2.0. Voorstel voor verbetering van het weidevogelpakket legselbeheer

Bekijk PDF online

Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen

Bekijk PDF online

The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet

Bekijk PDF online

Vergroten broedsucces Scholekster landelijk gebied

Bekijk PDF online

De Warande en Larserknoop als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2014

Bekijk PDF online

De hvp op de Feugelpôlle. Effect van verstoring op het aantal vogels

Bekijk PDF online

Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen Eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014

Bekijk PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen

Bekijk PDF online

Monitoring vismigratie – najaar 2013/ voorjaar 2014

Bekijk PDF online

Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013

Bekijk PDF online

Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland)

Bekijk PDF online

Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer

Bekijk PDF online

Mangrove dynamics in West Africa

Bekijk PDF online

Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013

Bekijk PDF online

Protocol predatiebeheer bij weidevogels

Bekijk PDF online

Effecten van tijdelijke slootpeilverhoging op weidevogels

Bekijk PDF online

Vogels langs de randen van het Wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen

Bekijk PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 21 oktober 2013

Le Delta Interieur du Niger souffre-t-il d’un faible débit pendant l’étiage ?

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 18 september 2013

Does the Inner Niger Delta suffer from a reduced river flow in the dry season?

Bekijk PDF online

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport vleermuizen

Bekijk PDF online

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport insecten

Bekijk PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Hoofdrapport

Bekijk PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport broedvogels

Bekijk PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport flora en vegetatie

Bekijk PDF online

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

Bekijk PDF online

L’impact d’un faible débit du fleuve sur l’inondation, la végétation et l’utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

Bekijk PDF online

The impact of a lower river flow on the inundation, vegetation and land use in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties

Bekijk PDF online

Dijkversterking Ameland. Toetsing aan de natuurwetgeving

Bekijk PDF online

Water crisis in the Inner Niger Delta (Mali), Causes, consequences, solutions

Bekijk PDF online

Inner Niger Delta: waterbirds on the move or trapped? Report of the waterbird census in the Lake Debo area, February 2012

Bekijk PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

Bekijk PDF online

Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân, Uitwerking van drie voorbeeldgebieden

Bekijk PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen – Bijlagen

Bekijk PDF online

Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân

Bekijk PDF online

Adres onbekend. Verplaatsing van Grutto’s bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur

Bekijk PDF online

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online

Water sharing in the Upper Niger Basin

Bekijk PDF online

Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute

Bekijk PDF online

Vismonitoring Aqualân Grou 2013

Bekijk PDF online

Inventarisatie en beheerplan landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

Bekijk PDF online

Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden, Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5

Bekijk PDF online

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

Bekijk PDF online

Monitoring vogelaanvaringen Windpark Delfzijl-Zuid 2006-2011

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 9 november 2011

Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

Bekijk PDF online
Quickscans/natuurtoetsen 21 oktober 2011

Natuurtoets Bestemmingsplan Noordelijke Kernen Steenwijkerland

Bekijk PDF online

Monitoring Kiersche Wiede. Wetlandsuccession, nr LIFE 06 NAT/NL/000074

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 10 oktober 2011

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online

Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Bekijk PDF online

Predatieproblematiek weidevogels Fryslân

Bekijk PDF online

Nestplaatskeuze van Bruine kiekendieven in Nederland

Bekijk PDF online

Methods to count birds and trees in the Sahel

Bekijk PDF online

Skriezen om útens, Trek en overwintering van gezenderde Grutto’s

Bekijk PDF online

Verkenning afslag Eems-Dollardkwelders

Bekijk PDF online

Weidevogels en Predatie: Een literatuuroverzicht

Bekijk PDF online

Exploitation of intertidal flats in the Oosterschelde by estuarine birds

Bekijk PDF online

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online

Wegpassages van vleermuizen Veldonderzoek naar het gebruik van infrastructuur over wegen door vleermuizen

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 20 december 2010

Revitalisatie van rietoevers in het Zuidlaardermeer

Bekijk PDF online

Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat. Resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden

Bekijk PDF online

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online

Passende beoordeling Natuurboulevard. Toetsing van oevergebonden deelprojecten aan de Natuurbeschermingswet

Bekijk PDF online

Boezemland herstellen met bagger: Pilot Grutte Grienen

Bekijk PDF online

Additional research on the impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Bekijk PDF online

The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online

Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009

Bekijk PDF online

Het gebruik van paladuct Galamadammen door dieren. Veld onderzoek naar het functioneren van faunapassage Galamadammen

Bekijk PDF online

Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online

Visitormanagementplan Nationaal Park Weerribben- Wieden

Bekijk PDF online

Vleermuizen en windturbines in de Noordoostpolder

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 15 september 2008

Zuurgraadregulering van de bodem bij weidevogelreservaten op veengrond

Bekijk PDF online

Kerken voor vleermuizen

Bekijk PDF online

Ruimte voor riet en moerasvogels in de noordelijke randmeren. Sturende factoren en beheermaatregelen voor kwalificerende moerasvogels

Bekijk PDF online

Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

Bekijk PDF online

Rice farming and Black-tailed Godwits in the Casamance

Bekijk PDF online

Beoordeling van de Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven

Bekijk PDF online

Verbeterplannen voor 5 kleine natuurterreinen in Zuidoost-Fryslân

Bekijk PDF online

Beschermde en bijzonder flora en fauna in de Deventer uiterwaarden. Veldonderzoek naar flora en fauna ten behoeve van de Deventer koplopers

Bekijk PDF online

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 16 juli 2007

Meervleermuizen in Fryslân: Kennisontwikkeling voor soortbescherming

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 20 juni 2007

Proefverkweldering Noard-Fryslân Bûtendyks Evaluatie kwelderherstel 2000-2005

Bekijk PDF online

Van polder naar kwelder proefverkweldering Noarderleech- een experiment

Bekijk PDF online

Foerageermogelijkheden voor kiekendieven en herbivore watervogels rond de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen

Bekijk PDF online

Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002-2004

Bekijk PDF online

Akkerreservaten in ZW Drenthe. Deel 2: Vegetatieanalyse en beheersadvies voor de Uffelter es

Bekijk PDF online

Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002

Bekijk PDF online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi