Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Remote sensing 30 May 2019

Atlas de la vallée du Sourou – partie 3

View PDF online
Remote sensing 30 May 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

View PDF online

De muskusrat op zijn retour

View PDF online

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

View PDF online

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?

View PDF online

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

View PDF online

Intensive Bekämpfung von Bisam und Nutria in den Niederlanden

View PDF online

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

View PDF online

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

View PDF online

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

View PDF online

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

View PDF online
Biodiversity 13 March 2018

Large decline of birds in Sahelian rangelands due to loss of woody cover and soil seed bank

View PDF online
18 January 2018

Gjin miensker sûnder mienskip

View PDF online
Biodiversity 17 January 2018

Broedvogels van het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân in heden en verleden

View PDF online
Geo-analysis 1 January 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

View PDF online

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

View PDF online

Statistical estimation of muskrat abundance

View PDF online

Bijvangsten bij muskusrattenbestrijding

View PDF online
Animal tracking 30 August 2017

Quantifying the non-breeding provenance of staging Ruffs, Philomachus pugnax, using stable isotope analysis of different tissues

View PDF online
Animal tracking 28 August 2017

Local density, behaviour, food and moult of the Fox Kestrel Falco alopex

View PDF online

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

View PDF online

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

View PDF online

Neergang en opkomst van het Fochteloërveen: resultaten van 30 jaar hoogveenherstel

View PDF online

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

View PDF online

The Ndiael, a former floodplain on the brink of change from dry to wet?

View PDF online

Broedvogels van de Alde Feanen en omgeving in 2016

View PDF online
Biodiversity 11 December 2016

Porseleinhoenen peilen: roepactiviteit en habitatkeuze in een Fries laagveengebied

View PDF online

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

View PDF online

Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016

View PDF online

Muskusrattenbestrijding in Nederland een historische analyse

View PDF online

Beheer van Muskusratten in Nederland. Effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef . Dl II. Achtergrondstudies

View PDF online

Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf jaar monitoring

View PDF online

Muskusrattenbestrijding tijdens de MKZ-crisis in 2001

View PDF online

A historical perspective on the effects of trapping and controlling the muskrat (Ondatra zibethicus) in the Netherlands

View PDF online

Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

View PDF online

Terugkerende muizenplagen in Nederland. Inventarisatie, sturende factoren en beheersing

View PDF online
Geo-analysis 22 October 2015

Roodstaart

View PDF online
Biodiversity restoration 12 October 2015

Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer. Aanbevelingen van de denktank Stimulering agrarisch weidevogelbeheer

View PDF online
Biodiversity restoration 28 September 2015

Legselbeheer 2.0. Voorstel voor verbetering van het weidevogelpakket legselbeheer

View PDF online
Biodiversity 31 August 2015

Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen

View PDF online

Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen

View PDF online

Effects of antagonistic ecosystem engineers on macrofauna communities in a patchy, intertidal mudflat landscape

View PDF online

Multi-scale habitat modification by coexisting ecosystem engineers drives spatial separation of macrobenthic functional groups

View PDF online
Biodiversity 8 June 2015

Living on the Edge: volledige versie/ full version

View PDF online

Processes limiting mussel bed restoration in theWadden-Sea

View PDF online

The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet

View PDF online

Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties

View PDF online

Vergroten broedsucces Scholekster landelijk gebied

View PDF online

Habitat modification drives benthic trophic diversity in an intertidal soft-bottom ecosystem

View PDF online
Impact and Assessment 22 January 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

View PDF online

De Warande en Larserknoop als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2014

View PDF online
Biodiversity 1 January 2015

Moreau’s paradox reversed, or why insectivorous birds reach high densities in savanna trees

View PDF online

Detection probabilities and absolute densities of birds in trees

View PDF online

Utilisation of a coastal grassland by geese after managed re-alignment

View PDF online

De hvp op de Feugelpôlle. Effect van verstoring op het aantal vogels

View PDF online

Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen Eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014

View PDF online
Animal tracking 7 November 2014

West African mangroves harbour millions of wintering European warblers

View PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen

View PDF online

Monitoring vismigratie – najaar 2013/ voorjaar 2014

View PDF online

Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013

View PDF online

Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland)

View PDF online

Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer

View PDF online

Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013

View PDF online

Protocol predatiebeheer bij weidevogels

View PDF online

Effecten van tijdelijke slootpeilverhoging op weidevogels

View PDF online

Vogels langs de randen van het Wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen

View PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

View PDF online
Animal tracking 24 January 2014

Post-breeding migration of Dutch-breeding Black-tailed Godwits: timing, routes, use of stopovers, and nonbreeding destinations

View PDF online
Animal tracking 11 November 2013

Abdominally implanted satellite transmitters affect reproduction and survival rather than migration of large shorebirds

View PDF online

Le Delta Interieur du Niger souffre-t-il d’un faible débit pendant l’étiage ?

View PDF online

Does the Inner Niger Delta suffer from a reduced river flow in the dry season?

View PDF online

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

View PDF online

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport vleermuizen

View PDF online

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport insecten

View PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Hoofdrapport

View PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport broedvogels

View PDF online

OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

View PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport flora en vegetatie

View PDF online
Impact and Assessment 18 July 2013

The long-term influence of grazing by livestock on common vole and raptors in man-made wetlands in the Netherlands

View PDF online
GIS analyses 28 June 2013

ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger

View PDF online
Animal tracking 24 April 2013

Creation of Ecological Corridors in the Ukrainian Carpathians

View PDF online

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

View PDF online

L’impact d’un faible débit du fleuve sur l’inondation, la végétation et l’utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger

View PDF online
Biodiversity 3 January 2013

International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica

View PDF online
Biodiversity restoration 2 January 2013

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen

View PDF online

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

View PDF online

The impact of a lower river flow on the inundation, vegetation and land use in the Inner Niger Delta

View PDF online
Biodiversity restoration 1 December 2012

Vissen in het zuiveringsmoeras Aqualân Grou

View PDF online

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties

View PDF online

Dijkversterking Ameland. Toetsing aan de natuurwetgeving

View PDF online

Water crisis in the Inner Niger Delta (Mali), Causes, consequences, solutions

View PDF online
Ecology and climate 23 August 2012

Résumé Les Ailes du Sahel

View PDF online

Inner Niger Delta: waterbirds on the move or trapped? Report of the waterbird census in the Lake Debo area, February 2012

View PDF online

The ecological state of the Ems estuary and options for restoration.

View PDF online

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

View PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

View PDF online

Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân, Uitwerking van drie voorbeeldgebieden

View PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen – Bijlagen

View PDF online

Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân

View PDF online

Een Eems-estuarium vol leven

View PDF online

Adres onbekend. Verplaatsing van Grutto’s bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur

View PDF online

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

View PDF online

Water sharing in the Upper Niger Basin

View PDF online

Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute

View PDF online

Vismonitoring Aqualân Grou 2013

View PDF online

Inventarisatie en beheerplan landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

View PDF online

Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden, Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5

View PDF online

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

View PDF online

Monitoring vogelaanvaringen Windpark Delfzijl-Zuid 2006-2011

View PDF online

Evaluation of alternative management strategies of muskrat Ondatra zibethicus population control using a population model

View PDF online
Biodiversity restoration 9 November 2011

Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

View PDF online
Ecological quick scans 21 October 2011

Natuurtoets Bestemmingsplan Noordelijke Kernen Steenwijkerland

View PDF online

Monitoring Kiersche Wiede. Wetlandsuccession, nr LIFE 06 NAT/NL/000074

View PDF online
Biodiversity restoration 10 October 2011

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

View PDF online

Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

View PDF online
Animal tracking 11 September 2011

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2011

View PDF online

Predatieproblematiek weidevogels Fryslân

View PDF online
Biodiversity / Animal tracking 26 August 2011

Nestplaatskeuze van Bruine kiekendieven in Nederland

View PDF online

Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland

View PDF online

Methods to count birds and trees in the Sahel

View PDF online
Animal tracking 15 June 2011

Skriezen om útens, Trek en overwintering van gezenderde Grutto’s

View PDF online

Verkenning afslag Eems-Dollardkwelders

View PDF online

Weidevogels en Predatie: Een literatuuroverzicht

View PDF online

Exploitation of intertidal flats in the Oosterschelde by estuarine birds

View PDF online

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

View PDF online

Wegpassages van vleermuizen Veldonderzoek naar het gebruik van infrastructuur over wegen door vleermuizen

View PDF online
Animal tracking 25 January 2011

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2008

View PDF online
Animal tracking 18 January 2011

The Fitztitute gets its ducks in a row

View PDF online
Animal tracking 15 January 2011

Hoempgedrag en terreinkeus van Roerdompen in De Houtwiel

View PDF online
Animal tracking 30 December 2010

Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering

View PDF online
Biodiversity restoration 20 December 2010

Revitalisatie van rietoevers in het Zuidlaardermeer

View PDF online
Biodiversity 2 December 2010

Persistence of Low Pathogenic Avian Influenza Virus in Waterfowl in a Southern African Ecosystem

View PDF online

Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat. Resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden

View PDF online
Animal tracking 12 November 2010

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version

View PDF online
Biodiversity 1 November 2010

Early successional stages of Reed Phragmites australis vegetations and its importance for the Bearded Reedling Panurus biarmicus in Oostvaardersplassen, The Netherlands

View PDF online

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

View PDF online
Climate and Water 14 October 2010

Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?

View PDF online

Vers une nouvelle extension de l’outil OPIDIN

View PDF online

Use of Rice Fields by Birds in West Africa

View PDF online

Passende beoordeling Natuurboulevard. Toetsing van oevergebonden deelprojecten aan de Natuurbeschermingswet

View PDF online
Climate and Water 29 July 2010

Le Delta Intérieur du Niger s’assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l’utilisation de l’eau en amont?

View PDF online

Towards a further extension of the OPIDIN tool

View PDF online

Boezemland herstellen met bagger: Pilot Grutte Grienen

View PDF online

Effectiveness of spatial mosaic management for grassland breeding shorebirds

View PDF online

Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010

Animal tracking 1 June 2010

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version

View PDF online
Biodiversity 13 May 2010

Phenotypic flexibility of a southern African duck Alopochen aegyptiaca during moult: do northern hemisphere paradigms apply?

View PDF online
Biodiversity 2 March 2010

Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en brandganzen

View PDF online

Additional research on the impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

View PDF online
Animal tracking 15 January 2010

Betekenis van natuurgraslanden voor onverwinterende ganzen

View PDF online
Impact and Assessment 11 January 2010

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten

View PDF online
Ecological impact studies 31 December 2009

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

View PDF online
Animal tracking 14 December 2009

Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

View PDF online

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

View PDF online
Animal tracking 14 December 2009

Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

View PDF online

Research for ecological restoration in the danube delta

View PDF online

Les forets inondees tresors du delta intérieur

View PDF online
Animal tracking 14 December 2009

Poster trekvogels Niger

View PDF online
Biodiversity 14 December 2009

Poster vissensoorten Niger

View PDF online
Biodiversity 14 December 2009

Poster vogelsoorten Niger

View PDF online

Poster Waterpeil Niger

View PDF online

The Niger, a lifeline. Executive summary

View PDF online
Biodiversity 14 December 2009

Summary Living on the Edge

View PDF online
Biodiversity 14 December 2009

Samenvatting: Living on the Edge

View PDF online
Biodiversity 14 December 2009

Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

View PDF online

De achteruitgang van de Visdief in de Nederlandse Waddenzee. Exodus of langzame teloorgang?

View PDF online
Biodiversity restoration 10 December 2009

Use of unfertilised margins on intensively managed grassland by Black-tailed Godwit Limosa limosa and Redshank Tringa totanus chicks

View PDF online

The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

View PDF online

Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009

View PDF online

Het gebruik van paladuct Galamadammen door dieren. Veld onderzoek naar het functioneren van faunapassage Galamadammen

View PDF online
Biodiversity 18 August 2009

Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population—a review

View PDF online
Animal tracking 15 March 2009

Meervleermuizen in Fryslân

View PDF online

Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta

View PDF online
Biodiversity 30 January 2009

Visible plot markers may bias the results of dropping counts

View PDF online
Ecological guidance 29 January 2009

Fertilisation of coastal grasslands and capacity for accommodating geese

View PDF online

Visitormanagementplan Nationaal Park Weerribben- Wieden

View PDF online

Vleermuizen en windturbines in de Noordoostpolder

View PDF online
Biodiversity restoration 15 September 2008

Zuurgraadregulering van de bodem bij weidevogelreservaten op veengrond

View PDF online
Impact and Assessment 25 August 2008

Long-term effects of fertilisation regime on earthworm abundance in a semi-natural grassland area

View PDF online
Impact and Assessment 16 July 2008

Mortality of Black-tailed Godwit Limosa limosa and Northern Lapwing Vanellus vanellus chicks in wet grasslands: influence of predation and agriculture

View PDF online

Kerken voor vleermuizen

View PDF online

Ruimte voor riet en moerasvogels in de noordelijke randmeren. Sturende factoren en beheermaatregelen voor kwalificerende moerasvogels

View PDF online

Why do Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica feed on fiddler crabs Uca tangeri in Guinea-Bissau?

View PDF online
Biodiversity 27 April 2008

Creating new foraging opportunities for dark-bellied brent Branta bernicla and barnacle geese Branta leucopsis in spring- insights from a large scale experiment

View PDF online
Impact and Assessment 15 April 2008

The effect of ‘mosaic management’ on the demography of black-tailed godwit Limosa limosa on farmland

View PDF online

Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

View PDF online
Animal tracking 4 February 2008

Experimental evidence of light disturbance along the commuting routes of pond bats (Myotis dasycneme)

View PDF online

Rice farming and Black-tailed Godwits in the Casamance

View PDF online
Biodiversity 10 December 2007

Contrasting trends in two Black-tailed Godwit populations: a review of causes and recommendations

View PDF online

Beoordeling van de Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven

View PDF online

Verbeterplannen voor 5 kleine natuurterreinen in Zuidoost-Fryslân

View PDF online

Beschermde en bijzonder flora en fauna in de Deventer uiterwaarden. Veldonderzoek naar flora en fauna ten behoeve van de Deventer koplopers

View PDF online

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

View PDF online

Meervleermuizen in Fryslân: Kennisontwikkeling voor soortbescherming

View PDF online

Proefverkweldering Noard-Fryslân Bûtendyks Evaluatie kwelderherstel 2000-2005

View PDF online

Van polder naar kwelder proefverkweldering Noarderleech- een experiment

View PDF online

Effect of brood size and hatching sequence on prefledging mortality of Sandwich terns: why lay two eggs?

View PDF online

Weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland 2000-2005

View PDF online

Betekenis van waterpeil en bemesting voor weidevogels

View PDF online

Foerageermogelijkheden voor kiekendieven en herbivore watervogels rond de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen

View PDF online
Animal tracking 6 November 2005

The relative importance of food biomass and quality for patch and habitat choice in Brent Geese Branta bernicla

View PDF online
Biodiversity restoration 6 November 2005

To graze or not to graze: that is the question

View PDF online

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger.

View PDF online

The Niger, a lifeline.

View PDF online

Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002-2004

View PDF online

Utilisation of Wadden Sea salt marshes by geese in relation to livestock grazing

View PDF online
Animal tracking 18 May 2004

Dark-bellied Brent geese aggregate to cope with increased levels of primary production

View PDF online
Biodiversity 15 July 2003

Fathers with highly demanding partners and offspring in a semidesert environment: Energetic aspects of the breeding system of monteiro’s hornbills (Tochus monteiri) in Namibia

View PDF online

Geese in the Wadden Sea: an effect of grazing on habitat preference

View PDF online

Akkerreservaten in ZW Drenthe. Deel 2: Vegetatieanalyse en beheersadvies voor de Uffelter es

View PDF online

Short-term and long-term facilitation of goose grazing by livestock in the Dutch Wadden Sea area

View PDF online

Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-0

View PDF online

Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002

View PDF online

Foraging along a salinity gradient – The effect of tidal inundation on site choice by Dark-Bellied Brent Geese Branta bernicla and Barnacle Geese B-leucopsis

View PDF online

Feeding ecology of wintering terns in Guinea-Bissau

View PDF online

Long-term vegetation changes in experimentally grazed and ungrazed back-barrier marshes in the Wadden Sea

View PDF online

Variation in growth in Sandwich Tern chicks Sterna sandvicensis and the consequences for pre- and post-fledging mortality

View PDF online
Animal tracking 1 July 2001

Aantalsafname bij de Rotgans Branta bernicla langs de Friese waddenkust

View PDF online
Animal tracking 1 April 2001

Opvetten en ruien in de zuidwesthoek: Kemphanen Philomachus pugnax op voorjaarstrek in Friesland

View PDF online
Biodiversity 1 October 1999

Nijlgans Alopochen aegyptiacus verdrinkt jonge Bergeenden Tadorna tadorna

View PDF online

The inner delta of the Niger river sustainable management of a huge unspoilt floodplain in Mali

View PDF online
Biodiversity 1 July 1997

Grutto’s Limosa limosa in de zomer van 1993 vroeg op de slaapplaats: aanwijzing voor een slecht broedseizoen

View PDF online
Biodiversity 8 January 1991

Beheersovereenkomsten in veenweiden mogelijke effecten op vegetatie en weidevogels

View PDF online
Fotograaf: