Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten

View PDF online (1.28 MB)

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

View PDF online (1.63 MB)

Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025

View PDF online (8.87 MB)

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

View PDF online (20.35 MB)
Ecological impact studies 17 February 2021

Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten

View PDF online (7.18 MB)

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

View PDF online (6.75 MB)
Biodiversity restoration 4 November 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

View PDF online (5.66 MB)

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

View PDF online (3.98 MB)
Biodiversity restoration 5 October 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

View PDF online (276.88 KB)

Habitatkenmerken die de dichtheid van broedvogels in landschapselementen in de Friese Wouden bepalen

View PDF online (2.66 MB)

Monitoring in de Friese Wouden Vleermuizen en habitatkenmerken 2019

View PDF online (1.99 MB)
Fotograaf: