Raakt Fryslan zijn Hoantsen (Kemphanen) kwijt?

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby

Uit:Twirre natuur in Fryslân Jaargang 23, 2013, nummer 2

De Kemphaan – Hoants – geldt als één van de meest bijzondere en karakteristieke weidevogels
van Fryslân. Nog tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren op veel plaatsen in het
voorjaar baltsende Kemphanen aanwezig, en in het begin van de vorige eeuw was de soort zelfs
één van de talrijkste weidevogels, zowel broedend als doortrekkend. De Kemphaan was dé weidevogel van boezemlanden en zomerpolders.
We zijn de soort als broedvogel nu zo goed als kwijt, maar de soort lijkt nu ook als doortrekker te verdwijnen.
Wat is er precies aan de hand? Heeft het te maken met het intensieve landgebruik in Fryslân, waardoor de foerageeromstandigheden slechter zijn geworden? Speelt de situatie in de overwinteringsgebieden ook een rol (zie Zwarts et al. 2009)? Zonder doorwrocht onderzoek aan de populatie komen we daar niet achter. Het is daarom van groot belang om het onderzoek aan de doortrekkers in Zuidwest-Fryslân voor langere tijd door te zetten.

Eddy Wymenga, Yde van der Heide en Mark Koopmans schreven een artikel : Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2011. U vindt het artikel uit de Twirre hier.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: