Toekomstbestendig waterbeheer Werk maken van herstel

Overgangsbeheer in de Hegewarren

Hege Warren

Polder de Hegewarren verliest zijn functie als landbouwgrond. Dat past in de opgave om in veenweidegebied CO2-emissie en bodemdaling te verminderen. Nieuwe inrichting van het gebied zal op lange termijn, pas na 2040, in het teken staan van natuur en recreatie met delen open water. Tot die tijd is er gelegenheid om te experimenteren met verschillende nieuwe landgebruiksvormen, tijdens een periode met overgangsbeheer. Dit overgangsbeheer kan bestaan uit natte teelten of ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij een hoge grondwaterstand. Beide vormen van landgebruik nam A&W in de afgelopen jaren onder de loep. Op basis van die ervaring speelt A&W ten aanzien van de Hegewarren een adviserende rol. Meer informatie over deze vormen van overgangsbeheer in de Hegewarren is te vinden in de projectomschrijving.

Fotograaf:
Fotograaf: