Toekomstbestendig waterbeheer

Lisdoddes voor schoner water

Helofytenfilter Rysterpolder

Wetterskip Fryslân is bezig met de aanleg van een aantal helofytenfilters gecombineerd met een maalkom. A&W is hier samen met MUG ingenieursbureau bij betrokken. In de diepe maalkom kan slib bezinken. In het ondiepe moerasdeel filteren moerasplanten (helofyten) voedingsstoffen uit polderwater voordat het op de Friese boezem wordt uitgeslagen. Doorgaans worden deze filters beplant met riet. Naar een idee van A&W wordt in de Rysterpolder, ten noorden van Riis, als proef een deel van het filter beplant met lisdodde. Ook lisdodde kan veel voedingsstoffen opnemen en zo bijdragen aan schoner water. Doel van de proef is om te testen of lisdodde goed kan groeien in een helofytenfilter. De komende jaren gaan we de groei daarom monitoren.

Ook op andere locaties in de provincie Fryslân worden proeven gedaan met de teelt van lisdodde. Daarnaast worden toepassingen van het gewas verkend, zie bijvoorbeeld hier. Als de proef in de Rysterpolder positief uitpakt biedt dat perspectieven voor de combinatie van waterzuivering én de teelt van een bruikbaar gewas.

Fotograaf:
Fotograaf: