Werk maken van herstel

Evaluatie N2000-beheerplan Abtskolk & De Putten

FE Kolgans Foto Benny Klazenga

Natura 2000-gebieden spelen een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit. Bijvoorbeeld voor bepaalde habitattypen, soorten, broedvogels en/of niet-broedvogels. In een Natura 2000-beheerplan wordt beschreven wat nodig is om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Inmiddels zijn de eerste beheerplannen aan het eind van hun looptijd van 6 jaar. Dat betekent dat moet worden beoordeeld of de doelen ook gehaald zijn. Op basis daarvan wordt dan besloten of een beheerplan met 6 jaar wordt verlengd of dat actualisatie of herziening nodig is.

A&W heeft bijgedragen aan de opstelling van verscheidene ‘eerste generatie’ Natura 2000-beheerplannen. Onder meer voor gebieden in Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland en Flevoland (zie bijvoorbeeld hier). Nu gaan we, in opdracht van de provincie Noord-Holland, aan de slag met de ecologische evaluatie van het Natura 2000-beheerplan Abtskolk & De Putten. We doen dat in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Abtskolk & De Putten ligt achter de Hondsbossche Zeewering. Het gebied is aangewezen voor een aantal niet-broedvogelsoorten: Kolgans, Grauwe gans, Smient en de zeldzame Dwerggans. De evaluatie betreft de functie als rust- en foerageergebied voor deze soorten. We kijken daarbij naar de ontwikkeling van de aantallen, veranderingen in landgebruik en verstoring en eventuele externe factoren die invloed kunnen hebben. We analyseren de ontwikkelingen en beoordelen de geschiktheid van het gebied voor de doelsoorten. Indien nodig wordt ook advies gegeven over herstelmaatregelen.

In De Putten is recent ook een schelpeneiland aangelegd voor kustvogels. Hier broeden de laatste jaren veel Grote sterns
Fotograaf:
Fotograaf: