Populatiebeheer en genetica Monitoring van biodiversiteit

Weidezangers doen het goed in Fryslân

Gele kwikstaart (Erik Klop)

Vorige week stelden Provinciale Staten van Fryslân de evaluatie vast van de provinciale Weidevogelnota 2014-2020. In het kader daarvan analyseerde A&W in samenwerking met Sovon, BFVW en Rijksuniversiteit Groningen de effecten van het beleid op de weidevogels. Het beleid bleek niet effectief genoeg om de achteruitgang van Grutto, Kievit en Scholekster te stoppen. Voor de Grutto is de kuikenoverleving het grote knelpunt, zo bleek. De conditie van de kuikens is de laatste jaren ondermaats. Wel is op plekken waar de provincie investeert in beheer de achteruitgang minder dan op gangbaar boerenland. In die zin heeft provinciaal beleid dus wel resultaat maar nog onvoldoende om de achteruitgang te keren.

Binnen de weidevogels doen de weidezangers – Graspieper, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart – het de laatste jaren echter verrassend goed. Provinciebreed vertonen de populaties van deze soorten tekenen van herstel. Dit herstel treedt vooral op waar sprake is van weidevogelbeheer: in de reservaten en bij agrarisch natuurbeheer. Op gangbaar boerenland gaan ze onverminderd verder achteruit.

Het evaluatierapport is hier te downloaden.

 

Fotograaf:
Fotograaf: