Weidevogels reageren positief op collectieve aanpak weidevogelbeheer

Agrarisch mozaïekbeheer voor weidevogels kan werken als het wordt toegepast als onderdeel van een collectieve aanpak van boeren en vrijwilligers op gebiedsschaal en in van oudsher goede weidevogelgebieden. Dit is gebleken uit onderzoek door A&W dat onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Ornithology. Na de introductie van het mozaïekbeheer in 8 agrarische weidevogelgebieden met moderne melkveehouderij in Fryslân en Groningen nam de Scholekster in aantal af, bleven de Grutto en Tureluur op peil en nam de Kievit met 4% per jaar toe. Echter, alleen bij de Kievit was sprake van een trendbreuk van afname naar toename. Een stabiele stand van Grutto en Tureluur is, gezien de landelijke achteruitgang, een goed resultaat. Gegevens over de reproductie van Grutto en Tureluur suggereren dat de productie van vliegvlugge jongen ongeveer voldoende was om de stand op peil te houden. De onderzoekers concluderen dat ook moderne melkveebedrijven nog een bijdrage kunnen leveren aan weidevogelbescherming. Vanzelfsprekend moeten bij dit weidevogelbeheer, ingepast op moderne bedrijven, wel de waterhuishouding en het beheer aan de ecologische eisen voldoen die weidevogels stellen om voldoende jongen te kunnen grootbrengen. Door dergelijk agrarisch mozaïekbeheer slim te combineren met reservaten in grote, van oudsher goede gebieden zou dit een perspectiefvolle strategie voor weidevogelbeheer in de nabije toekomst kunnen zijn. In genoemd onderzoek werkte A&W samen met het Centrum voor Milieukunde van de RU Leiden en de leerstoel agrarisch natuurbeheer van Wageningen Universiteit en Research.
 

Fotograaf:
Fotograaf: