Vissen in het net!

Fj96rx9rzzbn2lpku0bvf4tfo

A&W is momenteel druk bezig om op verschillende plaatsen in Noord-Nederland metingen te doen aan de trek van vissen. En dat levert volle netten vis op!

Veel vissen gebruiken door het jaar heen ruimtelijk gescheiden wateren voor voortplanting, groei en overwintering. Een bekend voorbeeld is de Paling, die vanuit zee als glasaal naar het binnenwater trekt en later als volwassen Paling terugtrekt naar de Sargassozee. Echter, voor veel meer soorten vis is de trek van levensbelang. Doordat in het verleden bij de inrichting van de watersystemen barrières voor vissen zijn ontstaan is vrije vismigratie vaak niet mogelijk. De aanwezige stuwen, sluizen en gemalen binnen het watersysteem vormen hierbij een knelpunt. Binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) is de visstand een belangrijk onderdeel. Om die reden wordt door o.a. waterschappen steeds meer bekeken hoe de (vrije) vismigratie kan worden verbeterd. 

In het najaar van 2013 heeft A&W in opdracht van het Wetterskip Fryslân bij een tiental gemalen onderzocht in hoeverre hier sprake is van vistrek in het najaar. Dezelfde locaties worden ook dit voorjaar gemonitord. Zo wordt bij de waterinlaten van de polders onderzocht in hoeverre visintrek plaatsvindt en welke bijdrage de intrek levert aan de visstand. We zetten daarbij verschillende apparatuur in, zoals een groot mobiel kruisnet (zie bijgaande film). Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Friese Beroepsvissers. 

ing. Mark Koopmans is graag bereid u hierover meer te vertellen.  

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: