Werk maken van herstel

Versterking van de biodiversiteit in het Oostelijk Havengebied

Kademuur met kadeplanten

Stadsdeel Amsterdam-Oost wil de biodiversiteit in het Oostelijk Havengebied verder vergroten en versterken. Dit deel van stadsdeel Oost kenmerkt zich door een betrekkelijk stenige omgeving, waar op het gebied van ecologie veel winst te behalen valt. Om te komen tot een gedegen plan en prioriteiten voor vergroening is er behoefte aan ecologische kennis. A&W is gevraagd om ecologisch advies.

De focus binnen het advies ligt voornamelijk op ontwikkeling van kruidenrijk grasland en van bosplantsoen met struweel. Diverse vraagstukken worden in het advies bij de kop gepakt. Waarom is het belangrijk om gebruik te maken van een variatie aan inheemse, gebiedseigen soorten? En welke soorten planten zijn het meest waardevol? Hoe dienen de nieuwe groene stroken het best te worden ingericht en beheerd voor optimale versterking van biodiversiteit? Het eindresultaat is een bondige notitie met handvatten voor inrichting, beheer, en aanduiding op kaart van delen van het stadsdeel waar prioriteiten liggen voor vergroening. Ten slotte wordt de waarde van ontwikkeling en beheer van kademuren met kadeplanten en floatlands behandeld.

Fotograaf:
Fotograaf: