Vergroting van biodiversiteit in IJsseldelta

U7v86hf2x83umkpdbnodroisx

A&W is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de biodiversiteit van boerensloten in de IJsseldelta te vergroten. De sloten herbergen nog belangrijke natuurwaarden als Krabbenscheer, Heikikker, Bittervoorn, Gestreepte waterroofkever en Waterspitsmuis en vormen foerageergebied voor weidevogels, Purperreiger en Zwarte stern. In overleg met de boeren worden maatregelen op een rijtje gezet die de natuurwaarden en het karakteristieke landschap van de IJsseldelta (polder Mastenbroek, Kampereiland) ten goede komen. Het projectresultaat vormt een plan van aanpak voor uitvoering in de praktijk. We doen het werk in nauwe samenwerking met een klankbordgroep waarin naast de Provincie en het Waterschap ook natuurorganisaties en boerenorganisaties zitting hebben. Het project wordt in opdracht van Waterschap Groot Salland uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ernst Oosterveld.

 

Fotograaf:
Fotograaf: