Veldproef voor een effectieve bestrijding van muskusratten

Ei5g1p1quf4zzbb7vyoxd638h

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Ze moeten ervoor zorgen dat waterkeringen, zoals dijken en kades, sterk genoeg zijn om water tegen te houden. Aangezien Muskusratten de kaden kunnen ondermijnen behoort het bestrijden van Muskusratten tot hun taak.  Daarvoor worden deskundige muskusrattenbestrijders ingezet.

Muskusratten bestrijden is een intensieve taak en het wegvangen van de dieren is onderwerp van een maatschappelijk debat. Alle reden om te kijken hoe dit zo goed en effectief mogelijk kan worden gedaan. De gezamenlijke waterschappen werken al langere tijd aan deze problematiek. De waterschappen doen nu een grootschalige opgezette veldproef om precieze gegevens te verzamelen over welke schade er wordt geleden, hoe dat voorkomen kan worden en hoe de bestrijding het beste kan worden vormgegeven. Altenburg & Wymenga coördineert de proef en doet het onderzoek, in samenwerking met de Zoogdiervereniging, H&k Waterkeringbeheer en Wageningen Universiteit.

Voor meer informatie dr. ir. Daan Bos of dr. Erik Klop

Lees meer over de veldproef in de Volkskrant van zaterdag 10 november 2012

Zie verder ook het rapport over Muskusratten uit 2010

 

Fotograaf:
Fotograaf: