Vegetatie in beeld en op kaart

D3imssr3nwxjox4okodg0r15m

Na een lang veldseizoen is het veldwerkteam van de groep Vegetatiekartering & Monitoring weer terug op haar A&W-basis in Feanwâlden.
Dit jaar (2015) hebben we gekarteerd in het Lauwersmeer, het Drents-Friese Wold en op Schiermonnikoog in opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Drie grote en zeer diverse gebieden wat betreft vegetatie en flora. In totaal hebben we bijna 5.800 ha afgestruind en daar de verspreiding van plantengemeenschappen en specifieke plantensoorten in kaart gebracht. De lijst te inventariseren soorten is gebaseerd op SNL-meetsoorten, typische soorten van de aanwezige Natura 2000-habitattypen, Rode lijstsoorten en andere soorten die ecologisch indicatief of voor het beheer van belang zijn.

In het Drents-Friese Wold hebben we stuifzandheiden, vochtig tot natte heiden, vele vennen en tot natuur omgevormde voormalige agrarische percelen onderzocht. Opvallend was het grote oppervlak met vegetaties van zwakgebufferde vennen met bijzondere soorten als Oeverkruid, Ondergedoken moerasscherm en Pilvaren. In het Lauwersmeergebied is voor het eerst Grote muggenorchis aangetroffen en lijken de uitgestrekte rietvegetaties in het zuiden langzamerhand opener te worden onder invloed van begrazing. Hier ontstaan plekken voor soortenrijkere overstromingsgraslanden, soms met zilte invloeden. Op Schiermonnikoog is het hele duinengebied onderzocht, waarbij vooral de vele overgangen tussen kalkrijke duinvalleivegetaties, heischrale vegetaties, blauwgraslanden en vegetaties van zwakgebufferde vennen in het oog sprongen. De zeldzaamste en meest bedreigde karteersoorten die we vonden waren Rozenkransje, Vlozegge, Gelobde maanvaren, Grote muggenorchis en Slanke gentiaan.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met drs. Wout Bijkerk
Fotograaf:
Fotograaf: