Werk maken van herstel Dierbeweging en zenderstudies

Van dat dak af?

IMG 3859

Visdieven broeden in het binnenland op platte daken en kunnen dan zorgen voor overlast . Om daar meer zicht op te krijgen bracht A&W in 2021 de binnenlandse kolonies visdieven in de provincie Fryslân in kaart. Dit gaf een beeld van waar kolonies te vinden zijn en waar men er overlast van ervaart. Ook zijn globale oplossingen aangegeven om overlast tegen te gaan. Aanpak op afzonderlijke locaties is weinig zinvol, zo was de conclusie. Het is effectiever om overlast overkoepelend aan te pakken, voor een stad of dorp als geheel. Daarom gaan we in 2022 verder met onderzoek aan de visdieven. Het onderzoek heeft twee doelen: tegengaan van overlast door broedende vogels én zorgen voor een beschermingskader zodat de stand van de soort niet verder verslechtert.

We willen op zoek naar plekken die geschikt zijn als alternatieve broedlocaties. Om die te kunnen bepalen onderzoeken we in samenwerking met SOVON eerst hoe visdieven hun omgeving gebruiken. Dat doen we door een aantal vogels te vangen en te voorzien van een gps-zender, zodat we ze kunnen volgen. Het zenderen van de visdieven gebeurt op een aantal locaties in Leeuwarden en Dokkum. Daarnaast is inzicht nodig in de duurzaamheid van mitigerende oplossingen, zoals kunstmatig aangelegde broedeilanden. Daarom gaan we dit jaar verder met monitoren van het broedsucces op het broedeiland in de Westereen.

Visdiefjong dat net uit het ei gekropen is op het broedeiland in de Westereen, juni 2021 (foto A&W)

 

Fotograaf:
Fotograaf: