Telling slaapplaatsen steltlopers

Nieuwe telling van slaapplaatsen van steltlopers in Fryslân in 2011

Fryslân is voor steltlopers van groot belang, zowel als broedgebied voor soorten als Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur, maar ook als doortrekgebied. Vooral in het voorjaar komen grote aantallen steltlopers naar onze provincie. Ze foerageren overdag in de graslanden en overnachten op gezamenlijke slaapplaatsen. Deze slaapplaatsen worden al sinds de jaren zeventig geregeld geteld, en dat levert een schat aan informatie. De laatste serie tellingen vond plaats in voorjaar 2008. Toen werd ook duidelijk dat de doortrekkende kemphanen Fryslân  bijna links laten liggen. Bijna letterlijk, omdat Yvonne Verkuyl van de RUG in haar promotieonderzoek liet zien, dat veel Kemphanen tegenwoordig via oostelijker trekroutes vliegen.
In voorjaar 2011 komt er een nieuwe telling!  We zijn heel benieuwd hoe de aantallen zich verhouden tot de voorgaande jaren. Zet de neerwaartse trend voort, zoals die uit bijgaand figuurtje blijkt? De komende weken zullen alle tellers worden benaderd. De telling wordt gezamenlijk georganiseerd door SOVON en A&W, en er zullen veel vrijwilligers aan meedoen. Iedereen die mee wil doen kan zich melden bij           Yde van der Heide die het project samen met Eddy Wymenga coördineert.
 

Fotograaf:
Fotograaf: