Toekomstbestendig waterbeheer

Symposium Veenweidegebieden – Leeuwarden 11 april

IMAG0603

Donderdag j.l. vond op het van Hall Instituut een symposium plaats over de problematiek van het veenweidegebied in Fryslân. Dit werd georganiseerd door het Biologisch en Landbouwkundige werkverband van de Fryske Akademy in nauwe samenwerking met de Provincie Fryslân. Op het symposium zijn de nieuwste inzichten gedeeld over hoe om te gaan met de veenweiden in de toekomst. Ook zijn de resultaten van lopende projecten voor het voetlicht gebracht. Dat betrof onder meer onderzoek naar de effecten van onderwaterdrainage op de maaivelddaling en uitstoot van broeikasgassen. 

Ook A&W was vertegenwoordigd. Ernst Oosterveld hield namens Better Wetter een introductie over natte teelten en de stand van zaken daarvan in Fryslân. Eddy Wymenga ging in op de perspectieven van natuur in het Friese veengebied van de toekomst. Een inspirerende symposium, met enkele honderden deelnemers, dat duidelijk maakte dat er nog een grote kennisbehoefte is. Investeren in kennis maar tegelijkertijd al aan de slag gaan met werkbare oplossingen was het credo. 

 

Fotograaf:
Fotograaf: