Natura 2000 en Passende beoordeling

Stikstofdepositie in beeld

Hexagonen Ndepositie

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State de uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet voor het omgaan met de uitstoot en depositie van stikstof. Sindsdien is er bij het voorbereiden van projecten veel aandacht voor stikstof.

In de huidige situatie is het nodig om voor alle projecten met het model AERIUS de tijdelijke en/of permanente emissie van stikstof te berekenen. Vastgesteld moet worden of de uitvoering van het project leidt tot een toename van depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Veroorzaakt een project een depositie van meer dan 0,005 mol N/ha/jaar, dan is een ecologische beoordeling nodig om te bepalen wat het effect is op de betreffende habitats.

A&W voert geen AERIUS-berekeningen uit, maar helpt wél bij de ecologische beoordeling en interpretatie ervan. We gebruiken de modeluitkomsten van AERIUS om de depositie op natuurgebieden in beeld te brengen. Op basis daarvan bekijken we het ecologische effect van de extra stikstofdepositie op basis van de aanwezige habitattypen en leefgebieden, het Natura 2000-beheerplan en de achtergronddepositie. A&W heeft inmiddels een aantal van dergelijke beoordelingen uitgevoerd.

Fotograaf:
Fotograaf: