Monitoring van biodiversiteit

SNL-monitoring particuliere natuurterreinen

Foto Neerlands Reid

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is bedoeld om de biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden te versterken. Vanuit SNL verstrekken provincies o.a. vergoedingen voor het beheer van natuurgebieden. De kwaliteit van natuurgebieden wordt gemonitoord om na te gaan of het beheer de gewenste resultaten oplevert. Beheerders die gecertificeerd zijn regelen de monitoring zelf. Voor beheerders die dat niet zijn, vaak particulieren, regelen de provincies de monitoring. In opdracht van de Provincie Fryslân gaat A&W de komende jaren de SNL-monitoring uitvoeren in terreinen van een aantal niet-gecertificeerde beheerders. De monitoring loopt tot 2021 en is heel gevarieerd. We karteren vegetatie en plantensoorten en inventariseren broedvogels, dagvlinders, libellen en vissen. In totaal gaat 1173 hectare in kaart gebracht worden. De te monitoren gebieden zijn divers: van kwelders tot veenmosrietlanden en van open water tot verschillende typen bos. We winnen de informatie zoveel mogelijk digitaal in, waarbij de gegevens ter plekke worden vastgelegd. Met de resultaten kan straks de natuurkwaliteit worden beoordeeld volgens de criteria van de SNL-beheertypen.

Meer informatie? Neem contact op met Wout Bijkerk of Mark Koopmans.

Fotograaf:
Fotograaf: