Scholekster in het nauw

Igx5kyndbqyorzh60ksyil3np
Sinds een aantal jaren heeft ook de Scholekster, voorheen een algemene weidevogel, zich gevoegd in het rijtje weidevogels waar het niet goed mee gaat. Voor Scholeksters die broeden in het agrarisch gebied heeft A&W in opdracht van Vogelbescherming naar maatregelen gezocht die er aan bij kunnen dragen om het broedsucces te vergroten.
Het lijkt erop dat de strategie van de Scholekster, met de opkomst van grondpredatoren in het huidige agrarisch gebied, niet meer voldoende loont. Ook kan het zo zijn, of in combinatie daarmee, dat het beheer niet optimaal is voor de soort. Waar eerder – van de jaren vijftig tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw – de omstandigheden (toename voedselrijkdom, (nagenoeg) afwezigheid van grondpredatoren en ruime gelegenheid om jongen groot te brengen) een binnenlandse opmars uitlokten, lijkt de geschiktheid van het binnenlandse broedgebied de laatste decennia steeds verder af te nemen.
Het is een complexe samenhang van verschillende factoren, waardoor het lastig is om evident effectieve maatregelen te formuleren, die mogelijk het broedsucces verhogen. Er is echter wel aanleiding om stimuleringsmaatregelen te treffen, gebaseerd op de analyse die we hier hebben uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de landschappelijke setting, het uitstellen van het maaien en beweiden van percelen met broedende Scholeksters totdat de nesten uitgekomen zijn, het verhogen van slootpeil  en het inrichten van plasdras percelen. 
dr. Daan Bos kan u meer vertellen over dit onderzoek. Het rapport kunt u hier downloaden.

 

Fotograaf:
Fotograaf: