Werk maken van herstel

Rietbeheer bij It Fryske Gea

Koaiwaard 20210402 101637

Maaien van riet is essentieel voor het ontstaan en behoud van soortenrijke rietlanden. Denk daarbij aan trilveen en veenmosrietlanden. Die vegetaties staan zwaar onder druk, onder andere omdat het beheer steeds minder rendabel wordt. Kosten nemen toe en opbrengsten dalen. Zo ontstaat een neerwaartse spiraal: er wordt minder gemaaid, het rietland verbost en de belangstelling van commerciële rietsnijders neemt nog verder af. En dat gaat ten koste van de natuurwaarden. It Fryske Gea zoekt daarom naar een provinciebrede aanpak voor duurzaam rietbeheer. Duurzaam in de zin dat het vol te houden is, past bij de natuurdoelen in en rond het terrein én realistisch en betaalbaar is. 

Altenburg & Wymenga en Successie Natuurzaken hebben deze aanpak uitgewerkt, in nauwe samenwerking met It Fryske Gea. We startten met het in beeld brengen van ecologische en beheerstechnische aspecten, onder meer van terreinen met acute problemen in het rietbeheer. Ook is gekeken hoe het beheer in andere laagveengebieden is georganiseerd. Met die kennis is een keuzematrix voor rietbeheer opgesteld, in nauwe samenwerking met ecologen en beheerders. Deze is aangevuld met een eenvoudig rekenmodel. Met een beperkte set aan kengetallen kunnen zo natuurwaarden, kosten en opbrengsten van het rietbeheer tegen elkaar afgewogen worden. De matrix pasten we vervolgens toe op een set aan terreinen met gemaaid rietland, in verschillende delen van Fryslân. Er is voorgesteld een pilot te starten waarbij terreinbeheerder en rietsnijder samen, in het terrein, de aanpak bepalen en dit de eerste jaren evalueren.

Het rapport ‘Rietbeheer bij It Fryske Gea’ is hier te downloaden.  

Fotograaf:
Fotograaf: