Promotie Ivan Mettrop

D3imssr3nwxjox4okodg0r15m
Ivan Mettrop, werkzaam bij Altenburg & Wymenga binnen de groep Ecologie en Ruimte, is op 21 oktober j.l. in Amsterdam gepromoveerd. Zijn proefschrift heeft de titel: ‘Waterstandsfluctuaties in basenrijke trilvenen: een inschatting van ecologische voor- en nadelen’. 
Basenrijk trilveen is een beschermd habitattype in het Nederlandse laagveenlandschap, met een grote soortenrijkdom en veel kwetsbare soorten. Dit habitattype is er in Nederland niet al te best aan toe, en onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame instandhouding is dan ook belangrijk. Het promotieonderzoek betrof met name de mogelijke voor- en nadelen van waterstandsfluctuaties als maatregel voor dit herstel, aan de hand van diverse laboratoriumproeven en veldexperimenten.
De mogelijke nadelen van tijdelijk verlaagde waterstanden bleken veel groter dan de mogelijke voordelen in alle onderzochte basenrijke trilveenbodems. Er zijn verscheidene risico’s die, zeker als ze in combinatie optreden, de ontwikkeling van basenrijke trilveenvegetaties beslist niet ten goede komen. Er wordt dan ook geadviseerd om bij invoering van een flexibel peilbeheer te voorkomen dat zuurstoftoetreding en zeker uitdroging langer dan 7 weken duren. 
Tijdelijk verhoogde waterstanden kunnen echter wel gunstig uitpakken onder bepaalde condities.Tijdelijke overstroming met basenrijk water biedt kansen voor het verhogen van de buffercapaciteit in de bovenste laag van de veenbodem, en dan vooral als dat in de zomer gebeurt. In calciumrijke  venen met relatief lage ijzergehalten, zoals het Nationaal Park Weerribben/Wieden in Noordwest-Overijssel kan dit een wezenlijke bijdrage leveren aan herstel. In ijzerrijke trilvenen ligt dat echter anders. Daar kan bij zuurstofarme condities de aan ijzer gebonden fosfaat vrijkomen, met o.a. eutrofiëring als gevolg.
Gebiedsspecifieke chemische bodemeigenschappen en waterkwaliteit blijken van groot belang als het gaat om de mogelijke voor- en nadelen van waterstandsfluctuaties in basenrijke trilvenen. Dat maakt dat harde algemeen geldende uitspraken lastig te doen zijn. Voor afzonderlijke gebieden dient een aparte afweging te worden gemaakt:  de uitkomsten van dit promotieonderzoek helpen daarbij.
U kunt bij dr. Ivan Mettrop terecht voor meer informatie over het promotieonderzoek en de doorwerking daarvan naar uw terrein.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: