Klimaat en Water Toekomstbestendig waterbeheer

Nieuwe meubels van lisdodde gelanceerd

Fg5z7kdjl4sknmvcwybttbtru
In een bijeenkomst in het Brûsplak bij Feanwalden werden vorige week, eind november 2018, nieuwe designmeubels van lisdoddelaminaat gepresenteerd. De meubels vormen een van de eerste toepassingen van lisdodde dat als zogenaamde natte teelt wordt geteeld, als onderdeel van het programma Better Wetter. Natte teelten kunnen er aan bijdragen om de maaivelddaling en CO2-emissie van veenweidegebieden terug te brengen. In Better Wetter wordt de komende jaren gekeken hoe de lisdodde vermarkt kan worden. A&W is de initiatiefnemer van Better Wetter. In dit artikel uit de Leeuwarder Courant vindt u nadere informatie over de meubelen.
Drs. Ernst Oosterveld en dr. Ivan Mettrop kunnen u meer informatie over het Better Wetter project geven. 
Proeve van wandpaneel en meubels van biolaminaat, Hindrik en Gjalt Wester, Earnewâld
Fotograaf:
Fotograaf: