Natura 2000 beheerplannen

Natura 2000-beheerplannen

Momenteel worden van veel grote natuurgebieden in Nederland zogenaamde Natura 2000-beheerplannen opgesteld. Dit heeft te maken met de aanwijzing van deze gebieden in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, tegenwoordig meestal Natura 2000-gebieden genoemd. Samen vormen deze belangrijke natuurgebieden in Europa het netwerk Natura 2000. Via het creëren en beschermen van het Natura 2000-netwerk wil de Europese Unie uiterlijk in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa stoppen. Nederland draagt met 162 Natura 2000-gebieden bij aan dit netwerk. De Natura 2000-gebieden worden in Nederland beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Voor elk Natura 2000-gebied moet een Natura 2000-beheerplan worden opgesteld.

Voornaamste doel van het beheerplan is het bieden van een visie op beheer en gebruik van het gebied in verband met het realiseren van de instandhoudingsdoelen: welke vogels, dieren en habitats moeten beschermd worden en hoe moet dat gebeuren. Verder geeft het beheerplan aan welke vormen van bestaand gebruik en welke ontwikkelingen in en rond het Natura 2000-gebied vrijgesteld worden van vergunningplicht, al dan niet na het nemen van mitigerende maatregelen. Het beheerplan heeft na goedkeuring een juridische status en fungeert dan als een afwegingskader voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Ook Altenburg & Wymenga werkt mee aan de opstelling van Natura 2000-beheerplannen. We zijn nauw betrokken bij de opstelling van de plannen voor de Natura 2000-gebieden Bakkeveense duinen, Wijnjeterper Schar, Van Oordt’s Mersken, Zuidlaardermeer en de Lepelaarplassen. Inmiddels zijn de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Witterveld en Arkemheen (bijna) gereed. Indien u vragen heeft of graag ondersteuning wilt bij de totstandkoming van een dergelijk plan dan kunt u contact opnemen met Roel Strijkstra, coördinator Natura 2000 bij A&W.

Fotograaf:
Fotograaf: