Biodiversiteit Populatiebeheer en genetica

Muskusratveldproef afgerond

Ei5g1p1quf4zzbb7vyoxd638h
In de onderhavige studie worden de mogelijkheden bestudeerd om de muskusrat tot aan de landsgrens van Nederland terug te dringen. Het gaat om een strategie waarbij het aantal muskusratten in het binnenland van Nederland tot nul wordt teruggebracht en herkolonisatie wordt voorkomen.
Om hierover een goed publiek debat te kunnen voeren zijn drie alternatieve strategieën  om de veiligheid te waarborgen tegen graverij door muskusratten met elkaar vergeleken.
 
Criteria waren onder andere het aantal te doden muskusratten, schades aan oever en waterkeringen, kosten en baten. De drie bestudeerde strategieën zijn: a)  Vlakdekkend en jaarrond bestrijden, dat wil zeggen de huidige situatie b) Niet-bestrijden, en c)  Terugdringen tot aan de landsgrens. 
 
In de studie wordt informatie aangedragen waaruit blijkt dat terugdringen tot aan de landsgrens in principe kan, als praktische bezwaren of andere argumenten geen rol zouden spelen. De strategie is ook praktisch uitvoerbaar. De directe kosten zijn niet belemmerend, en er zijn geen noemenswaardige negatieve effecten (waaronder indirecte financiële kosten). 
In termen van waterveiligheid en kosten is ‘Terugdringen tot aan de landsgrens’ de beste optie in vergelijking met de andere strategieën. Bij dit alternatief zijn er geen risico’s van graverij door muskusratten voor de veiligheid meer en geen kosten voor herstel van graverij, en schade bij derden. De benodigde bestrijdingsinspanning voor de strategie ‘Terugdringen tot aan de landsgrens’ is op lange termijn duidelijk lager dan onder jaarrond vlakdekkend bestrijden met de huidige doelstelling. Ook in termen van dierenwelzijn en effecten op de biodiversiteit zijn er belangrijke voordelen aan te wijzen.
De risico's die op kunnen treden bij  ‘terugdringen tot aan de landsgrens’ zijn beheersbaar, en veelal kleiner dan onder de huidige doelstelling.
 
U kunt hier het rapport downloaden:  'Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland. De mogelijkheden onderzocht.' en hier vindt u meer informatie over de veldproef: https://muskusrattenbestrijding.nl/#veldproef

 

Fotograaf:
Fotograaf: