Habitat- en vegetatiekaarten

Mooie karteeropdracht in het Zuidlaardermeergebied

Zuidlaardermeer

Voor wat betreft het vegetatiewerk begint 2021 goed voor A&W, met een mooie opdracht van Het Groninger Landschap. We gaan dit jaar een vegetatie- en florakartering uitvoeren in het Zuidlaardermeergebied, in verschillende terreinen aan weerszijden van het Drentsche Diep.

Dit is voor ons geen onbekend terrein. Eerder werkten we onder meer aan het Natura 2000-beheerplan voor dit gebied. Ook voerden we meerdere projecten uit rond biotoopherstel voor de roerdomp. Verder hebben we er een studie gedaan naar de perspectieven van jonge moerassen rond de stad Groningen, in samenhang met het Roegwold en de Onlanden. De terreinen waarvan de vegetatie nu gekarteerd gaat worden maakten deel uit van die studie.

Fotograaf:
Fotograaf: