Wadden, zee en delta's Monitoring van biodiversiteit

Monitoring zoet/zout-overgang Vijfhuizen

P1010375

In de Waddenzeedijk bij Vijfhuizen is eind 2018 het nieuwe gemaal De Heining in gebruik genomen. Dit gemaal is gerealiseerd in het kader van het project ‘Fan Swiet nei Salt’. Belangrijk onderdeel is een tweezijdig paseerbare vistrap. Die verbindt het binnendijkse zoete water, via een slenk door het nieuw ingerichte kweldergebied, met de Waddenzee. Zo ontstaat een unieke geleidelijke zoet/zout-overgang en wordt de kweldernatuur versterkt.

A&W volgt de komende jaren de effecten van de maatregelen in het buitendijkse deel. Dat doen we in opdracht van It Fryske Gea en samen met vrijwilligers en studenten. Door samenwerking met onderwijsinstituten – Van Hall Larenstein, RUG – is verbreding en verdieping van het onderzoek mogelijk. De monitoring omvat o.a. vis, macrofauna, broedvogels, gebruik door ganzen en vegetatie. Ook meten we sedimentatie, erosie, inundatie en zoutgehalten. Hierbij passen we het principe van ‘lerend monitoren’ toe. Dat betekent dat tussentijdse resultaten gebruikt worden voor bijsturing van de ontwikkeling van het gebied én van de monitoring zelf. De monitoring loopt tot 2021.

Fotograaf:
Fotograaf: