Monitoring Leefgebied Droge dooradering in Fryslan

0h2sj5gnz74hwtmsql41tumdo

A&W en Landschapsbeheer Friesland zijn dit voorjaar gestart met het monitoren van broedvogels van houtwallen en houtsingels in de Noordelijke Friese Wouden (NFW), Zuidoost-Fryslân en op Terschelling. In de NFW worden daarnaast ook vleermuizen en schrale plantensoorten gemonitord. Boeren hebben hier overeenkomsten afgesloten voor het beheren van wallen en singels onder ANlB 2016 in het zogenaamde Leefgebied Droge dooradering. Het is de bedoeling met het onderhoud een groep van doelsoorten te bevorderen, waaronder broedvogels, vleermuizen en plantensoorten van voedselarme omstandigheden. Om na te gaan of het beheer werkt, voeren A&W en Landschapsbeheer Friesland de komende jaren inventarisaties uit. Bij de vogels wordt de aantalsontwikkeling vergeleken van singels en wallen met en zonder beheersubsidie. Opdrachtgever zijn de Provincie Fryslân en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en ELAN.
In de NFW doen de boeren al jaren aan landschapsbeheer, in ZO-Fryslân en op Terschelling is het betrekkelijk nieuw, zoals in bijgaand artikel uit het tijdschrift Nieuwe Oogst blijkt (Klik hier).

drs. Ernst Oosterveld kan u meer informatie geven over dit project. 

 

Fotograaf:
Fotograaf: