Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Moerasherstel in Het Twiske

Twiske

Het Twiske ligt vlak ten noorden van Amsterdam en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Het is een belangrijk recreatiegebied en tegelijkertijd broedgebied voor veel moerasvogels. Het gaat niet goed met deze moerasvogels. Soorten zoals Roerdomp, Bruine kiekendief, Snor en Rietzanger zijn in aantal afgenomen. Dat komt doordat het moerasgebied als broedplaats minder geschikt geworden is door strooiselophoping en verruiging van rietpercelen. Ron van der Hut van A&W heeft in opdracht van het Recreatieschap Twiske-Waterland een herstelplan uitgewerkt, dat momenteel in uitvoering is. Op vijf locaties worden dichtgegroeide rietsloten uitgegraven en verdroogde rietvegetaties afgeplagd. Deze ‘moerasreset’ zorgt voor nieuwe verlandingsvegetaties, met perspectief voor moerasbroedvogels.

Fotograaf:
Fotograaf: