Meervleermuis in de peiling?

N70gurdoum5ljg4gipq0z84ui
Vleermuizen staan landelijk onder druk door landschappelijke ingrepen en de afname van (potentiële) verblijfplaatsen. Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke vleermuissoort in Nederland is de Meervleermuis (Myotis dasycneme). Deze soort heeft in het verleden al veel te lijden gehad van onder andere kerkrenovaties, en staat momenteel onder druk door na-isolatie. Nederland biedt plaats aan naar schatting 10% van de wereldpopulatie Meervleermuizen. In Nederland ligt het zwaartepunt in Fryslân, Noord- en Zuid Holland en de Kop van Overijssel. De soort geniet aanvullende bescherming doordat ze op bijlage II van de Europese Habitatrichtlijn staat. Voor de Meervleermuis zijn in Nederland daarom Natura 2000-gebieden aangewezen met als doelstelling dat de soort voldoende geschikt foerageergebied heeft. 
In 2005 heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Batweter onderzoek gedaan naar Meervleermuizen in Fryslân om meer kennis te verkrijgen over de soort ten behoeve van een betere soortbescherming. Momenteel zijn de locaties van een aantal verblijven onbekend en ook is de kennis uit 2005 verouderd. Daarom wordt in opdracht van de provincie Fryslân in de zomer van 2017 een actualisatie uitgevoerd waarbij verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden van soort worden onderzocht. Hierbij worden onder meer exemplaren gezenderd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Altenburg & Wymenga en Batweter waarbij ook de inzet van vrijwilligers een belangrijke rol speelt.
In Vara's Vroege vogels is aandacht aan het onderzoek besteed en ook de Provinsje Fryslân heeft op haar site aandacht aan het onderwerp geschonken. 
Het rapport van het onderzoek uit 2005 kunt u hier downloaden. 
Wanneer u informatie over het project wilt, kunt u contact opnemen met de projectleider, ing. Mark Koopmans
Het filmpje (van Vroege Vogels) en de foto's zijn gemaakt door collega Johann Prescher. 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: