Werk maken van herstel

Landelijk advies weide- en akkervogelbescherming

Kerkuil
Vogels op het boerenland hebben het zwaar. Belangrijke problemen voor deze vogels zijn het lage waterpeil en het tekort aan kruiden- en insectenrijke  graslanden en akkers. Om het leefgebied van ‘boerenlandvogels’ te verbeteren is 9 miljoen euro Europees geld beschikbaar gesteld voor inrichtingsmaatregelen. Hiervoor hebben landelijk 15 agrarische collectieven aanvragen ingediend. Om de aanvragen te beoordelen heeft de RvO, die de regeling uitvoert, een commissie van deskundigen ingesteld. Ernst Oosterveld van A&W heeft zitting in deze commissie.
 
De aanvragen hebben betrekking op allerlei maatregelen. In weidevogelgebieden gaat het bijvoorbeeld om verhoging van de slootpeilen, aanleg van plasdras en het creëren van kruidenrijk grasland. Maar ook om herstel van landschappelijke openheid en de inzet van drones om nesten en kuikens op te sporen. Maatregelen in akkergebieden zijn onder meer aanleg van zogenaamde ‘keverbanken’, van struweel en het plaatsen van nestkasten voor Kerkuil, Steenuil en Ringmus. En ook daar wordt ingezet op bescherming van jongen, met akoestische apparatuur en drones. De plannen blijken ambitieus en grondig opgezet. Verbeterpunt is vaak de ecologische effectiviteit. 
 
Fotograaf:
Fotograaf: