Kwaliteitsslag weidevogels om Idzegea begonnen

U7v86hf2x83umkpdbnodroisx

A&W begeleidt de boeren en weidevogelbeschermers van de Skriezekrite Idzegea in hun zoektocht om de weidevogelstand verder te verbeteren. Met financiële steun van de Provinsje en als onderdeel van het weidevogelproject Kening van ‘e Greide probeert de Skriezekrite de doelstellingen van het nieuwe provinciale weidevogelbeleid, met weidevogellandschappen, nu al te realiseren. Een van de werkgroepen binnen de Skriezekrite buigt zich over de mogelijkheden om het waterpeil te verhogen. Dat is maatwerk, waarin wordt geprobeerd lokale mogelijkheden in het veld en op de individuele melkveebedrijven maximaal te benutten. We zoeken naar mogelijkheden om plasdrasplekken aan te leggen, en sloten en blokken grasland op een hoger waterpeil te zetten.

In de zoektocht wordt nauw samengewerkt met de terreinbeherende organisaties, Wetterskip Fryslân en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. A&W zorgt voor ecologische en organisatorische ondersteuning.

U kunt voor meer informatie terecht bij drs. Ernst Oosterveld

Fotograaf:
Fotograaf: