Monitoring van biodiversiteit

Kleine marterachtigen in Friesland

RCNX0277 Bijgesneden

De provincie Fryslân laat de staat van instandhouding monitoren van drie inheemse soorten marterachtigen. Van groot naar klein zijn dat Bunzing, Hermelijn en Wezel. Dit onderzoek is gestart in 2021 en loopt door tot 2025. A&W neemt de monitoring in de jaren 2022-2024 voor haar rekening.  

Alle drie soorten zijn beschermd via de Wet natuurbescherming. Tot voor kort stonden ze op de zogenaamde ‘vrijstellingslijst’. Dat houdt in, dat er geen specifieke maatregelen nodig zijn in geval deze soorten worden verstoord of gedood bij bijvoorbeeld inrichtingswerkzaamheden. Alle drie zijn recent echter van de provinciale vrijstellingslijst gehaald omdat er aanwijzingen zijn dat de populaties in aantallen afnemen. Die afname geldt overigens niet alleen voor Fryslân, maar ook voor de rest van Nederland en de meeste andere Europese landen. Reden genoeg om een beter beeld te krijgen van de aanwezigheid en de populatietrends van het drietal. Behalve naar de verspreiding over de provincie wordt ook gekeken naar het voorkomen in de verschillende landschapstypen. Denk daarbij aan het veengebied, het open agrarisch gebied, het coulisselandschap of de bosgebieden.

De monitoring vindt in totaal vijf jaar lang plaats en steeds op dezelfde, gestandaardiseerde manier. Dat gebeurt met behulp van een groot aantal wildcamera’s. Verspreid over de provincie zijn in 50 kilometerhokken in totaal 166 camera’s geplaatst voor de duur van jaarlijks 1 à 1,5 maand, steeds in het najaar. Dit levert veel informatie op over deze kleine roofdiertjes, die er een nogal verborgen leefwijze op nahouden. Omrop Fryslân besteedde recent een item aan dit onderzoek, met onder andere fraaie beelden van de wildcamera’s.

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: