Jaarverslag 2015 NGB gepubliceerd

C551j4nqigycpzyaly99f7g6k
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus waar Altenburg & Wymenga (A&W) al jaren lid van is. Het Netwerk heeft zeventig leden en vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus. In 2015 is Roel Strijkstra van A&W toegetreden tot het bestuur van de NGB. Het jaarverslag 2015 van het NGB is nu gepubliceerd. Het volledige verslag kunt u lezen via deze link. 

VHR geschikt voor afweging belangen

Het ministerie van Economische Zaken vroeg het Netwerk Groene Bureaus (NGB) de ervaringen van zijn leden met de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) te bundelen. Deze bundeling draagt bij  aan de Nederlandse inbreng bij de evaluatie van deze Richtlijnen. In het rapport 'Experiences of Dutch consultancies with the Birds and Habitats Directives' concludeert het NGB dat de Vogel- en Habitatrichtlijn heel geschikt zijn om biodiversiteit en overige maatschappelijke belangen tegen elkaar af te wegen. 
De toepassing kent echter een aantal knelpunten: onvoldoende anticipatie op de richtlijnen, tekort aan ecologische kennis, regelmatige veranderingen in de interpretatie van de regelgeving en onduidelijkheden bij de toepassing van de regelgeving. Het NGB gebruikte het rapport voor zijn inbreng in (inter)nationale consultaties en diverse discussiebijeenkomsten over de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Groene Bureaus sluiten zich aan bij NDFF 

Het Netwerk Groene Bureaus sloot een overeenkomst met de uitvoeringsorganisatie van de provincies (BIJ12) voor het gebruik van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) door zijn leden. Deelnemende leden kunnen direct gegevens opvragen uit de NDFF en kunnen tevens eigen veldgegevens invoeren. Als tegenprestatie dragen de deelnemende leden bij aan de financiering van de NDFF. Ook A&W heeft zich bij NDFF aangesloten.

Ledenaantal stabiel, groei bij kandidaten 

In 2015 bleef het aantal leden (zesenzestig) stabiel. Wel groeide het NGB via kandidaatschappen. Met een kandidaatschap kan een bureau dat nog niet aan de toelatingseisen voldoet, toch deelnemen aan de kennisactiviteiten van het NGB. Daarmee geeft het NGB invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen. Het NGB heeft nu zeven kandidaten.

Meer informatie over het Netwerk Groene Bureaus vindt u op www.netwerkgroenebureaus.nl
Het Netwerk is bereikbaar onder tel 030-6565466.
Correspondentie wordt bij voorkeur via email gevoerd: secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: