Internationaal Actieplan voor de Grutto

Internationaal Actieplan voor de Grutto

Op 1 oktober 2007 waren in La Rochelle (Fr) ca. 100 deskundigen bijeen van de Wader Study Group voor een workshop over de Grutto. Van beide ondersoorten – Limosa limosa limosa en de IJslandse Grutto L. l. islandica – werd de status en ecologie besproken in de broed- en overwinteringsgebieden. Hierbij kwamen opmerkelijke verschillen aan het licht. De IJslandse Grutto doet het met 60-75.000 vogels en een jaarlijkse groei van de populatie ronduit goed. Nog steeds worden nieuwe broedgebieden op IJsland gekoloniseerd. De soort overwintert vooral in estuaria langs de Britse, Franse kust en het Iberisch schiereiland. De ‘continentale’ Grutto laat een volstrekt ander beeld zien. Overal in West-Europa zit de soort in zwaar weer en de kernpopulatie in Nederland (nog 50.000 broedparen?) daalt met 4% per jaar. Sleutelfactor bij deze achteruitgang is de haperende reproductie door predatie en maaiverliezen. Ondanks jaarlijkse investeringen van >30 mln euro in agrarisch natuurbeheer is het tij nog niet gekeerd, hoewel er ook duidelijk positieve ontwikkelingen zijn (bv. via mozaiekbeheer en gebiedsaanpak). De sterke populatiedaling vertaalt zich ook in de overwinteringsgebieden. In vergelijking met de situatie in de jaren ’80 zijn de aantallen in 2005-2006 meer dan gehalveerd (download "Wintering and migration of the Black-tailed Godwit").

Een week vóór de workshop stelde de Europese Commissie het EU-Actieplan voor de Grutto vast. Hierin wordt voorgesteld de jacht op de Grutto te sluiten. Met uitzondering van Frankrijk is het Actieplan door alle lidstaten geaccepteerd. Op de workshop werd duidelijk dat vanwege de timing van de trek én het feit dat de jacht in Frankrijk tussen 1 februari en 31 augustus is gesloten, deze jacht niet de hoofdoorzaak kan zijn van de achteruitgang. Deze hoofdoorzaak, namelijk een veel te lage aanwas, ligt in het broedgebied. Dat laat echter onverlet dat er nog steeds jonge Grutto’s in de nazomer (vooral september) worden geschoten. Gezien de moeizame reproductie in Nederland werd er door de workshop op aangedrongen om de jacht op Grutto’s geheel te staken. Doel is nu om het EU-actieplan, dat alleen over Europa handelt, op te schalen naar de gehele flyway. Dit plan wordt opgesteld door A&W in samenwerking met Orbicon (Denemarken) en Tour du Valat (Frankrijk), in opdracht van de AEWA, de organisatie van het international trekvogelverdrag.

Fotograaf:
Fotograaf: