Werk maken van herstel Ecologische begeleiding

Op naar nieuwe natuur in het Hedwige-Prospergebied

Hedwige Post Inundatie

De realisatie van het nieuwe getijdennatuurgebied in de voormalige Hertogin Hedwigepolder en Prosperpolder is in de laatste fase. Eind oktober 2022 werd de voet van de Scheldedijk afgegraven, om het water toe te laten in het projectgebied op de grens van Nederland en Vlaanderen. Hier zijn jaren van voorbereiding en werkzaamheden aan voorafgegaan. In opdracht van De Vlaamse Waterweg en de combinatie Deme Group, Aertssen Infra en Jan de Nul heeft Altenburg & Wymenga de ecologische begeleiding voor dit project gedaan.

De ontpoldering brengt veel natuur terug in dit gebied. Zo bieden de nieuwe landschapstypen die ontstaan in het ontpolderde gebied kansen voor wad- en watervogels. Maar natuurlijk was er in de polders ook al natuur aanwezig. Opgestelde mitigatie- en compensatiemaatregelen moeten waarborgen dat deze natuurwaarden behouden blijven. Door monitoring houden we in de gaten of deze maatregelen ecologisch gezien de verwachte functionaliteit hebben.

Nestkasten in de omgeving rond het projectgebied zorgen ervoor dat broedvogels net als in voorgaande jaren hier hun ei kwijt kunnen. Als compensatie voor verstoring door werkzaamheden in buitendijks gebied, is voor steltlopers een ondiepe plas aangelegd. Inmiddels is deze plas overbodig, want de vogels kunnen voortaan voedsel en rust vinden in het nieuw gegraven geulenstelsel. Vleermuizen die eerder verbleven in bomen en huizen in de polders, hebben o.a. hun eigen vleermuistoren gekregen (zie afbeelding).

Het Scheldewater dat door de nieuwe geulen stroomt, brengt een uitbreiding van de bestaande natuur in de regio. Meer vogelsoorten kunnen nu bijvoorbeeld foerageren in de steeds rijker wordende bodem. In de komende jaren zullen de natuurwaarden en de biodiversiteit in het gebied verder toenemen naarmate de nieuwe natuur haar beslag krijgt. We volgen de ontwikkeling op de voet.

Fotograaf:
Fotograaf: