Gezamenlijke weidevogelbeschermingsorganisaties presenteren rapport

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

Predatieproblematiek weidevogels Fryslân weer een stapje verder

Woensdag 14 september  hebben de gezamenlijke weidevogelbeschermingsorganisaties in Fryslân het rapport ‘Predatieproblematiek weidevogels Fryslân, naar een duidelijker beleid voor predatiebeheer’ aangeboden aan de gedeputeerde voor het landelijk gebied van Fryslân, dhr. Kramer.  In het rapport wordt een duidelijk beeld geschetst  van de betekenis van predatie in de huidige problematiek van de weidevogels, wat gedaan kan worden om de predatiedruk te verminderen, wat de gezamenlijke beschermingsorganisaties wel en niet maatschappelijk verantwoorde maatregelen vinden en welke voorwaarden daarbij gelden. 

Het rapport is het resultaat van een intensief proces waarin een werkgroep van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de koepel van agrarische natuurverenigingen BoerenNatuur, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en de Provinsje Fryslân op zoek ging naar punten van overeenstemming , zonder direct te verzanden in tegenstellingen. A&W verzorgde het secretariaat van de werkgroep en begeleidde het proces inhoudelijk. In het kader van het project deed A&W ook een literatuurstudie naar de laatste wetenschappelijke inzichten over de rol van predatie bij de populatieontwikkeling van boerenlandvogels. We vergeleken ook de wetenschappelijke kennis met de praktijkkennis van veldmensen die met een enquête is verzameld. De Provincie Fryslân financierde het onderzoek. De gedeputeerde was verguld met het resultaat.

Klik hier voor het rapport en het literatuuroverzicht,
 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: