Gebiedsvisie Snitser Mar

E6wl3300v7t4b2mntv50ufy0k

Naar een gebiedsvisie voor de noordoever van de Snitser Mar

De noordoever van de Snitser Mar vormt de entree van Sneek en de Snitser Mar en is daarmee een belangrijke locatie in het Friese merengebied. Er is een cluster van recreatieve voorzieningen aanwezig en lokaal is ruimte voor bedrijven. Er leven verschillende plannen en wensen voor het gebied, zoals het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden, woningbouw, meer ruimte voor bedrijven en het baggeren van watergangen. De komende  jaren zal er bovendien een kadeherstelproject worden uitgevoerd. Het gebied is niet alleen belangrijk voor de recreatie, maar ook voor de natuur. Zo zijn er dotterbloemhooilanden aanwezig, komt de noordse woelmuis voor, broeden er moerasvogels en weidevogels en pleisteren er ’s winters grote aantallen watervogels. Vanwege die waarden behoort het deels tot het Natura 2000-gebied ‘Sneekermeergebied. Ook vanuit de natuur zijn er wensen voor verbetering en versterking. Om ruimte te bieden aan de verschillende functies, ontwikkelingen mogelijk te maken én het gebied landschappelijk aantrekkelijk in te richten, is het belangrijk dat alle initiatieven in samenhang worden bekeken en niet afzonderlijk. Het streven is om samen met de betrokken partijen een gebiedsvisie op te stellen waar natuur, landschap en recreatie beter van worden. A&W doet nu, in opdracht van het Friese Merenproject, het voorwerk voor zo’n gebiedsvisie. We inventariseren onder meer de initiatieven, de invloed daarvan op het landschap, de mogelijke knelpunten met de ecologische wet- en regelgeving en hoe die opgelost of vermeden kunnen worden, en werken zo aan draagvlak voor de visie.
Wilt u meer weten? Mail naar: drs. Marion Brongers.

Fotograaf:
Fotograaf: