Werk maken van herstel

Ganzenvraat in het Naardermeer

Naardermeer

Het Naardermeer is het oudste natuurreservaat van Nederland. Er komen verscheidene soorten moerasbroedvogels voor en een scala aan Natura 2000-habitattypen en -soorten. In het gebied broeden jaarlijks echter ook grote aantallen ganzen. Die lijken van invloed te zijn op het leefgebied van kwalificerende moerasbroedvogels en op een aantal habitattypen en -soorten. Er worden verschillende maatregelen overwogen of al uitgevoerd om de invloed van de ganzen te beperken. Om die scherp te stellen is nader onderzoek nodig naar de precieze invloed van ganzen en naar de effectiviteit van maatregelen. Dat wordt gebruikt om de instandhouding van de Natura 2000-waarden te kunnen waarborgen.

A&W voert dit onderzoek uit, in opdracht van Natuurmonumenten. Er wordt een overzicht gemaakt van potentiële knelpunten en kansen. We doen dat op basis van literatuur, veldbezoeken, overige specifieke gebiedsinformatie en ervaringen elders. Terreinbeheerders en andere gebiedskenners worden betrokken in het project. Doel is om te komen tot een overzicht van handvatten voor toekomstig ganzenbeheer in het Naardermeer en perspectieven voor gevoelige natuurdoelen.

Fotograaf:
Fotograaf: