Effecten bodemdaling Lauwersmeer gemeten

Nenn1gfmdax619g3phyhx4deb
Sinds 2007 onderzoekt Altenburg & Wymenga in opdracht van de NAM de effecten van bodemdaling door gaswinning op de vegetatie in het Natura 2000-gebied Lauwersmeer. In 2015 is daar onderzoek naar de effecten op muizen en muizenetende roofvogels aan toegevoegd.
Het Lauwersmeer is een boezemwater met aanvoer van water vanuit Fryslân en Groningen, dat via de Cleveringsluizen bij Lauwersoog afwatert naar de Waddenzee. Bij een gelijkblijvend streefpeil in het Lauwersmeer, zal onder invloed van bodemdaling de kans toenemen dat de lagere delen van het natuurgebied (tijdelijk) overstromen. Ook zal de duur van de overstromingen toenemen. Regelmatiger en langduriger inundaties kunnen effect hebben op de vegetatie en de daarin levende organismen (o.a. muizen). Op hun beurt zijn muizen weer een belangrijke voedselbron voor roofvogels. 
Om eventuele veranderingen vast te stellen is een monitoringsprogramma rond de gaswinning opgezet. De monitoring voor het Lauwersmeer is onderdeel van een breder monitoringsprogramma voor het Nederlandse Waddengebied.  Een auditcommissie beoordeelt de monitoring en jaarlijks worden, tijdens het zogeheten Zeegse-overleg, de resultaten uit het onderzoek en de monitoring rond de gaswinning onder de Waddenzee gepresenteerd en bediscussieerd door de onderzoekers, de auditcommissie en andere belanghebbenden. Op 7 juni vond het Zeegse-overleg plaats in Het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. Bijgevoegd filmpje geeft daarvan een impressie.
 
Meer informatie over het onderzoek in het Lauwersmeer kunt u krijgen bij drs. Wout Bijkerk en drs. Nico Beemster.
Fotograaf:
Fotograaf: