Eddy Wymenga gastdosint bij Buro de Vries

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby

Simmerskoalle: Eddy Wijmenga te gast by Omrop Fryslân.

Greidefûgels soargje al jierren foar in protte diskusje. Dat de natoer net altyd rimet mei de tradysje, makket emoasjes los. Unôfhinklik ûndersyk is dan hiel wichtich, en dat dogge se by Altenburg & Wymenga yn Feanwâlden.

Gastdosint yn de simmerskoalle wie snein 21-8: Eddy Wijmenga
Klik hjir foar de utstjoering. (bron lûdsfragmint: Omrop Fryslân, Buro de Vries)

Fotograaf:
Fotograaf: