Ecologische begeleiding van de aanleg van de Haak om Leeuwarden

Jfmt1id5xyllj0nw7vswhkd2t

In 2012 gaat de aanleg van de Haak om Leeuwarden van start. De aanleg van deze weg vindt plaats in een gebied waar verschillende ecologische waarden aanwezig zijn, die worden beschermd door de Flora- en faunawet. Denk aan weidevogels, beschermde vleermuizen en de Bittervoorn. De Provinsje Fryslân (projectbureau Haak om Leeuwarden) wil de aanleg van de Haak zodanig uitvoeren, dat recht wordt gedaan aan de aanwezige natuurwaarden. Tegelijkertijd dient te worden voorkomen dat de aanwezigheid van beschermde soorten de uitvoering van de werkzaamheden onnodig frustreert. Hoe voorkom je bijvoorbeeld, dat het werk moet worden stilgelegd omdat er plotseling een kolonie beschermde oeverzwaluwen opduikt?

De Provinsje Fryslân heeft aan Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek gevraagd de aanlegwerkzaamheden te begeleiden. We hebben daarbij intensief contact met het projectmanagement van de provinsje, de aannemers en met de mensen in het veld. In praktische zin kan dat betekenen dat sloten bijtijds worden leeggevist voor ze worden gedempt, dat nesten van broedende vogels worden ontzien en zorgvuldig wordt omgegaan met andere ecologische waarden. Door een proactieve opstelling en goede communicatie wordt alles in het werk gesteld om te voorkomen dat er ten aanzien van ecologie problemen ontstaan in het project Haak om Leeuwarden.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met dr. Roel Strijkstra van ons bureau.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: