Ecologische begeleiding

Bevers en andere gravers: tijdig zicht op risico’s

20220306 131437

De bever is een wettelijk beschermde soort die sterk in aantal toeneemt. Ecologisch is het een aanwinst voor de Nederlandse natuur. Door de kenmerkende levenswijze kan de soort een kick-start geven aan natuurontwikkeling en een leefomgeving creëren voor allerlei planten- en diersoorten. Voor je het weet is een dam gemaakt en ontstaat een nieuwe waterpartij. Maar er is ook een keerzijde: het spanningsveld met publieke veiligheid en economische belangen in het cultuurlandschap. Een bekend voorbeeld is graverij in infrastructuur. Dat kan leiden tot calamiteiten als niet tijdig en adequaat wordt ingegrepen. Preventie is dan ook van groot belang. A&W helpt met deskundige partners om risico’s tijdig in beeld te brengen en oplossingen aan te dragen. Dat doen we niet alleen voor graverij door bevers, maar ook van dassen, muskusratten of andere gravers. 

Graafactiviteiten van bevers hebben al tot serieuze verzakkingen bij het spoor geleid. Daarom bracht A&W, samen met Bureau Biota en de Zoogdiervereniging, voor Prorail de risico’s van graverij door bevers in Groningen en Drenthe in beeld. Tijdens de inspecties is zowel de activiteit als de terreingeschiktheid van bevers in kaart gebracht. Ook de kwetsbaarheid van het spoortalud is beoordeeld. Op basis van die veldgegevens hebben we een risicoschatting gemaakt. Daarmee kunnen maatregelen worden bedacht, ingepland en geprioriteerd. Ook is advies gegeven over passende maatregelen op korte, middellange en lange termijn om herhaling van incidenten met graverij te voorkomen.  

De inspecties hebben geleid tot de tijdige ontdekking van een acute risicosituatie bij de Punt. Dit probleem is direct aangepakt met passende maatregelen. Daarnaast zijn op meerdere locaties langs het spoor in Noord-Nederland trajecten aangewezen waar maatregelen op korte termijn wenselijk zijn. Dit soort werk helpt om risico’s te beperken, bewustwording te creëren en tijdig de goede maatregelen te kiezen. Vaak is grote deskundigheid aanwezig bij lokale vrijwilligers en externe professionals: kennis waar we graag op voortbouwen en in delen. 

Het rapport ‘Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds’ is hier te downloaden.

Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’

Op donderdag 14 april ben je van harte welkom op een symposium waarin we dieper ingaan op de vraag in hoeverre bevers een gevaar vormen voor de infrastructuur. ProRail organiseert dit in samenwerking met de andere initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever: STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het Interprovinciaal Overleg.

 

Fotograaf:
Fotograaf: